Sökning: "elever behöver struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden elever behöver struktur.

 1. 1. Fysikundervisning på lekplatsen : Möjligheter och utmaningar med lekplatsfysik i de tidiga skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Granholm; [2022]
  Nyckelord :investigating education; outdoor education; physics; playground physics; undersökande arbetssätt; utomhusundervisning; fysik; lekplatsfysik;

  Sammanfattning : Scientific concepts can be abstract for students in the younger school years. By using the playground that is a part of students’ everyday life you can investigate physical phenomena in a way that are close to the students. LÄS MER

 2. 2. Fritidshemråd kommer typ random : En fenomenologisk kvalitativ studie om delaktighet och inflytande i fritidshemmet utifrån pedagogers och elevers upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola

  Författare :Elisabeth Lundqvist; David Kargl; [2021]
  Nyckelord :Participation; influence; democracy; leisure centers; educators; pupils; Delaktighet; inflytande; demokrati; fritidshem; pedagoger; elever;

  Sammanfattning : From a historical perspective, the view of the child has changed significantly in the last century. An inclusive approach for children with, among other things, rights from the Convention on the Rights of the Child has emerged over time. Schools and leisure centers have slowly changed into doing more accepting and inclusive activities for pupils. LÄS MER

 3. 3. “Extra tålamod, extra tid och lite extra kärlek” : En kvalitativ studie om gymnasielärares upplevelse av att arbeta med korridorselever

  Master-uppsats,

  Författare :Veronika Robertsson; Christian Morrison; [2021]
  Nyckelord :Secondary School Teachers; unauthorized absence; in-school truants; responsibility; Teacher self-efficacy; trust; relationship building; collegial cooperation; gymnasielärare; ogiltig frånvaro; korridorselever; ansvar; lärar-self-efficacy; tilltro; relationsbyggande; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Within Swedish Secondary Schools, truancy has been an increasing concern over the last eleven years. A specific form of truancy is so called in-school truancy where the student is basically within the school corridors but to a lesser degree attends the lessons. LÄS MER

 4. 4. Strategier för att resonera proportionellt : En litteraturstudie om elevers val av strategi vid olika typer av proportionalitetsproblem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Gustav Bogren; Simon Svensson; [2021]
  Nyckelord :Proportionellt resonemang; strategier; proportionalitetsproblem; grundskola; proportionalitet;

  Sammanfattning : Att kunna resonera proportionellt är en grundläggande förmåga som elever behöver utveckla i grundskolan. Många elever upplever dock utmaningar med att resonera proportionellt, vilket kan leda till problem med den högre matematiken. LÄS MER

 5. 5. Balansera elevers behov : En kvalitativ studie om fritidslärares förhållningssätt till elevers olika behov inom fritidshemmets undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Annie Johansson; Charlotte Davidsson; [2021]
  Nyckelord :Behov; Elever; Fritidshem; Fritidshemslärare; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fritidslärares erfarenheter och uppfattningar om elevers individuella behov i relation till fritidshemmets undervisning. Frågeställningar som ställs i studien är: Hur resonerar fritidslärare om elevers individuella behov i relation till fritidshemmets undervisning? Hur planerar fritidslärare sin undervisning i förhållande till elevers olika individuella behov?  I studien används kvalitativ metod där empirin samlades in genom en semistrukturerad gruppintervju med fyra fritidslärare. LÄS MER