Sökning: "elever i behov av extra stödinsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden elever i behov av extra stödinsatser.

 1. 1. En fallstudie av en särskild undervisningsgrupp på gymnasiet - Ett särskiljande inkluderingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Da Silva Broberg Jacqueline; [2019]
  Nyckelord :extra anpassningar; inkludering; organisationsförändringar; organisationsteori; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Da Silva Broberg, Jacqueline (2019). En fallstudie av en särskild undervisningsgrupp på gymnasiet - ett särskiljande inkluderingsperspektiv. Speciallärarprogrammet, språk, - skriv, och läsutveckling. Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Elevers röster runt extra anpassningar och särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Andersson; Åsa Söderkvist; [2019]
  Nyckelord :Elevperspektiv; extra anpassningar; inkludering; läs- och skrivsvårigheter; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Extra anpassningar och stödinsatser är primärt för elever med olika läs-, skriv- och språksvårigheter. Detta kan ha stor inverkan på elevernas möjligheter att prestera i skolan men också på hur deras mående och självkänsla utvecklas i skolsammanhang. LÄS MER

 3. 3. Extra anpassningar och särskilt stöd : En kvalitativ studie om lärares val av extra anpassningar och särskilt stöd för elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Hugaas; Frida Ström; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråkselever; undervisning; extra anpassningar; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera vad som ligger till grund för grundskollärares val av extra anpassningar och särskilt stöd för elever med svenska som andraspråk. Extra anpassningar är mindre stödinsatser som genomförs inom ramen för ordinarie undervisning. LÄS MER

 4. 4. Arbetet kring stödinsatser i svenska grundskolan : En kvalitativ studie av några lärares och rektorers erfarenheteroch uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Leonor Gustavsson Riveros; [2019]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; extra anpassningar; stödinsats; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Elever med behov av stöd har ökat de senaste åren. Som påföljd har det lett till att skolan som organisation måste ha ett väl fungerande system och rutiner för att få ett flöde i arbetsprocessen. Studien fokuserade på att se från både lärarens och rektorns perspektiv i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 5. 5. "Alla elever har ju rätt att få det stöd dom behöver" : En kvalitativ intervjustudie om tidiga stödinsatser i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Österholm; Cecilia van Geijt; [2019]
  Nyckelord :Behovsanpassning; lärarkompetens; extra stöd; förebyggande arbete; inkludering; samverkan; tidig läs- och skrivutveckling.;

  Sammanfattning : Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har vi undersökt hur olika professioner som rektor, speciallärare och lärare arbetar för att stödja elevernas tidiga läs- och skrivutveckling och vad det är som krävs för att en elev ska få extra stöd. Studiens resultat visar att genom nationella kartläggningar och bedömningsstöd kan lärarna identifiera vilka elever som är i behov av extra stöd. LÄS MER