Sökning: "elever i behov av särskilt stöd på fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden elever i behov av särskilt stöd på fritidshem.

 1. 1. Inkludering av elever i behov av särskilt stöd i skolan och fritidshemmet : En kvalitativ studie om hur lärare i fritidshem arbetar med inkludering och elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Angelica Wikman; Theodor Enström; [2021]
  Nyckelord :After-school programs; Community; Dilemmaperspective; Inclusion; School; Spatial distancing; Students; Students in need of special support; Dilemmaperspektivet; Elever; Elever i behov av särskilt stöd; Fritidshem; Gemenskap; Inkludering; Rumslig distansering; Skolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka olika synsätt som lärare i fritidshem har på arbetet med inkludering och inkludering av elever i behov av särskilt stöd i skolan och fritidshemmet. Frågeställningarna författarna har i studien är: Vad innebär begreppet "inkludering" för lärare i fritidshem? Hur arbetar lärare i fritidshem med inkludering och inkludering av elever i behov av särskilt stöd? Undersökningens datainsamlingsmetod är kvalitativa semistrukturerade intervjuer och respondenterna som deltar är åtta lärare i fritidshem. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogik, ”en naturlig del i vår pedagogiska verksamhet” : En kvalitativ studie utifrån fritidslärares resonemang

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Felicia Newman Hedin; Malin Benzein; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; relationer; lärarkompetens; lärmiljö; specialpedagogik; fritidshem; fritidspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap inom det specialpedagogiska området på fritidshemmet genom att analysera vad fritidslärare anser att det krävs för att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö för samtliga elever, även de elever i behov av särskilt stöd. Metoden som användes för att möjliggöra detta var kvalitativa semistrukturerade intervjuer, genomförda både fysiskt och digitalt. LÄS MER

 3. 3. Fritidslärares arbete med elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nadja Söderberg; [2021]
  Nyckelord :leisure center; leisure teacher; special education; special assistance; action plan; inclusion; special adaptions; diagnosis; environment; play; extra adjustments; fritidshem; fritidslärare; specialpedagogik; särskilt stöd; åtgärdsprogram; inkludering; särskilda anpassningar; diagnos; miljö; leken; extra anpassningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur fritidslärare arbetar med elever i särskilt behov av stöd och deras arbete kring elever i behov av särskilt stöd och om de har tillräcklig kompetens för detta arbete. Metoden som användes i studien var frågeformulär som gjorts via internet. LÄS MER

 4. 4. "Vi behöver se varje barns potential" : En intervjustudie om fritidspersonalens praktiska specialpedagogiska förhållningssätt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Mikaelsson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagogiska förhållningssätt; fritidspedagogiska arbetssätt; inkludering; pragmatism; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger på fritidshemmet som arbetar motelever i behov av särskilt stöd anger bedriva sin undervisning. Svaren på frågeställningarna hittadesgenom kvalitativa intervjuer av ett antal skolor inom en större stad i Sverige och viktiga arbetssätt förgenerell verksamhet, inkludering och delaktighet uppmärksammades. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av elever i behov av särskilt stöd i fritidshemmet : En kvalitativ studie om hur fritidspersonal arbetar för att inkludera elever i behov av särskilt stöd i verksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellen Glivingkant; [2020]
  Nyckelord :Särskilt stöd; fritidshem; inkludering; elever i behov;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa mer förståelse för hur fritidslärare arbetar med inkluderingen med elever som är i behov av särskilt stöd i fritidshemmet. De frågeställningar som tas upp i studien handlar om hur fritidslärare arbetar för att inkludera eleverna i fritidshemmets miljöer samt i de aktiviteter som görs under fritidstiden. LÄS MER