Sökning: "elever med annat modersmål och matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden elever med annat modersmål och matematik.

 1. 1. Användning av 3-dimensionell artefakt : Stöd i mekanik i ämnet Teknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Per Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Artefakt; Begrepp; Didaktik; Interaktion; Modell; Ord; Sociokultur; Teknik;

  Sammanfattning : Under mina VFU-perioder uppdagades elevernas, oavsett etnisk bakgrund eller annat modersmål än svenska, ovana med språkliga termer och begrepp inom tekniska ämnen. Frågan som väcktes var hur jag ska kunna möta elevernas lärande och förståelse av de ord och begrepp som används inom ämnet Teknik. LÄS MER

 2. 2. Svårigheter och utmaningar med problemuppgifter med text för elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Sana Shabbir; [2020]
  Nyckelord :Elever med svenska som andraspråk; problemuppgifter med text; grundskollärare; semi-strukturerade kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Idag finns det i de flesta skolor i Sverige elever med svenska som andraspråk. Matematik är ett av kärnämnena i skolan och kräver att eleverna behärskar det svenska språket för att kunna lösa problemuppgifter som innehåller text. LÄS MER

 3. 3. Matematikundervisning till elever med annat modersmål än svenska : Hur rektorer och lärare nyttjar frirummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Pernilla Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Matematikundervisning; annat modersmål; andraspråk; frirum;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att undersöka vilka anpassningar rektor och lärare gör inom matematikundervisningen för elever med annat modersmål då antalet elever med annat modersmål har ökat de senaste åren till följd av den ökade invandringen. Tidigare forskning visar att det finns en problematik kring matematikundervisningen för dessa elever då språk, kultur och andra metoder för uträkningar kan ställa till det för dem. LÄS MER

 4. 4. Matematikundervisning i det flerspråkigaklassrummet : En studie som belyser hur lärare anpassar sinmatematikundervisning för andraspråkselever samt om deanser sig ha de förutsättningar som krävs för att göra dessaanpassningar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Annelie Frost; [2019]
  Nyckelord :andraspråkselever; flerspråkighet; matematikundervisning; anpassningar; förutsättningar; likvärdighet;

  Sammanfattning : Då tidigare forskning visat bland annat att matematikundervisning på elevers modersmål, med olika uttrycksformer samt interaktion och kommunikation är fördelaktigt för deras prestationer syftade föreliggande studie till att undersöka lärares möjligheter att anpassa sin matematikundervisning till andraspråkselever. Baserat på semi-strukturerade intervjuer med fem lärare från en F-9 skola med cirka 220 elever i en mindre kommun, visade resultatet att lärare ibland kan uppleva sig sakna nödvändiga förutsättningar för att erbjuda en likvärdig matematikundervisning som läroplanen föreskriver. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på matematisk språkutveckling : En systematisk litteraturstudie gällande språkliga förutsättningar samt didaktiska aspekter för andraspråkselevers matematiska språkutveckling

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Michael Staugaard; [2018]
  Nyckelord :Mathematics; language development; second language learner; Matematik; språkutveckling; andraspråkselever;

  Sammanfattning : I den svenska skola är idag cirka 20 % andraspråkselever, det vill säga att de har ett annat modersmål än svenska. Då elevernas lärande är avhängigt av förmågan till interaktion med lärare samt klasskamrater, spelar den kommunikativa förmågan spelar en central roll i skolan samt ställer specifika krav på lärarens utformning av undervisningen. LÄS MER