Sökning: "elever vardag"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade orden elever vardag.

 1. 1. Teoribaserad urvalsstrategi för detaljstoff i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Dennis Börjesson Sundquist; Rebecca Agronius; [2021]
  Nyckelord :detaljstoff; geografisk referensram; historical context; historical contextualisation; historical reasoning; historisk referensram; kronologisk referensram; presentism; social referensram.;

  Sammanfattning : Läroplanen för historia på gymnasiet är omfattande vilket medför att ett stoffurval måste göras. Urval av detaljstoff ställer stora krav på läraren. Det räcker inte att läraren förhåller sig till det centrala innehållet, utan stringens är nödvändigt för att reducera stoffet till något som är hanterbart för elever. LÄS MER

 2. 2. Lärarledd stöttning vid problemlösningsuppgifter inom matematik : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Annie Fransson; Catharina Sidoli; [2021]
  Nyckelord :Matematik; problemlösningsuppgifter; stöttning; problemlösning; strategier;

  Sammanfattning : Flera elever upplever problemlösning som ett svårt område inom matematiken. Problemlösning är en stor del av vår skolgång och vardag. Den upplevs både i sociala och teoretiska sammanhang som vi utsätts för och lär oss hantera redan i tidig ålder. LÄS MER

 3. 3. God lärmiljö på fritidshemmet : En intervjustudie med fritidshemspersonal och specialpedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Petra Bos; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; fritidshem; god lärmiljö; relationer; specialpedagoger;

  Sammanfattning : Studien handlar om lärare i fritidshem, specialpedagoger och god lärmiljö samt elever i behov av särskilt stöd som är inskrivna och inkluderade på fritidshemmen. Ämnet är aktuellt då det under senare tid skrivits litteratur som riktar sig till fritidshemmet utifrån perspektivet god lärmiljö. LÄS MER

 4. 4. Elevers röster : - Hur beaktar handlingsplaner och åtgärdsprogram elevers röster i relation till det särskilda stöd som ges?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jeanette Roos; Linda Hansson; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Delaktighet; Elever i behov av särskilt stöd; Inflytande; Pedagogisk inkludering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Hansson, Linda och Roos, Jeanette (2020). Elevers röster - Hur beaktar handlingsplaner och åtgärdsprogram elevers röster i relation till det särskilda stöd som ges? / Students’ voices – How are students’ voices considered in to account in action programs? Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Normkritik i skolan - en självklarhet? : En kvalitativ intervjustudie i hur det kan gestalta sig i ämnet samhällskunskap för grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Kristine Engström; [2021]
  Nyckelord :Norms; norm criticism; norm-critical education; norm-critical pedagogy; values; civics; Normer; normkritik; normkritisk pedagogik; toleranspedagogik; värden; värdegrund; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka ett normkritiskt förhållningssätt till lärande samt lärares syn på normer och värden. Arbetet undersöker även lärares syn på möjligheter och utmaningar med normkritik i undervisningen samt hur de implementerar perspektivet i sin planering och undervisning. LÄS MER