Sökning: "elevernas attityder till matematik i gymnasiet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden elevernas attityder till matematik i gymnasiet.

 1. 1. Motiverad för matematik? : En litteraturstudie om yttre och inre faktorers påverkan på gymnasieelevers motivation i skolmatematik

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikTekniska högskolan

  Författare :Sofia Österberg; [2014]
  Nyckelord :Matematik; motivation; lust att lära; intresse; ointresse; matematikintresse.;

  Sammanfattning : När jag har varit ute i gymnasieskolan på praktik har jag mött elever med väldigt olika attityder och inställningar till matematik. Dessa attityder kan ha följt med eleverna länge, då de möter matematiken för första gången i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Ma/NO-profilelevers framtidsplaner och attityder till naturvetenskap i skolan och i samhället – en jämförelse med den svenska ROSE-studien

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenni Vainio; [2013]
  Nyckelord :Ma NO-inriktning; NO; naturorienterande ämnen; pro;

  Sammanfattning : Denna studie bidrar till att öka kunskapen om profilklasser med särskild inriktning mot matematik ochnaturorienterande ämnen (Ma/NO) - ett fenomen som dykt upp i svensk skola under de senaste decenniet. I dennaundersökning studeras Ma/NO-elever i årskurs 9. LÄS MER

 3. 3. Med fokus på algebra och ekvationer : Attityder och lösningsstrategier på gymnasiets studieförberedande program

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Ingelman-Sundberg; Inger Wingård; [2013]
  Nyckelord :Matematikdidaktik; gymnasieelever; fokusgrupper; algebra; ekvationslösning;

  Sammanfattning : Vår studie bygger på  fokusgruppintervjuer gjorda med elever vilka går första året på gymnasiet på studieförberedande program. Vi har riktat in oss på området ekvationer och algebra. LÄS MER

 4. 4. Då skulle jag vilja veta hur vi skulle göra annars! : En intervjustudie om gymnasielärares förhållningssätt till den dominerande undervisningsmodellen i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Hanna Eriksson; [2013]
  Nyckelord :gymnasiet; lärarnas myndighetsutövning; professionellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : I den svenska gymnasieskolan domineras matematikundervisningen av en undervisnings­modell där lektionerna vanligtvis inleds med att läraren håller genomgång för hela klassen, och eleverna får sedan räkna enskilt i läroboken (Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2003; Skolverket, 2004). Denna undervisning benämns i denna studie för den dominerande undervisningsmodellen i svensk matematikundervisning. LÄS MER

 5. 5. Det stora steget : Om elevers syn på hur förberedda de är att möta gymnasieskolans naturvetenskap

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Veronica Lindberg; Sofie Fridh; [2009]
  Nyckelord :Förkunskaper; gymnasieskola; grundskola; blockundervisning; attityder; kön; naturvetenskapliga ämnen; fysik; kemi; biologi och matematik.;

  Sammanfattning : Övergången från grundskolan till gymnasieskolan är en stor händelse för många elever. Detställs högre och fler krav på eleverna när de börjar gymnasiet och deras förkunskaper harbetydelse för hur väl de klarar av utbildningen. LÄS MER