Sökning: "elevernas syn på boll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden elevernas syn på boll.

  1. 1. "Idrott är mer än att slänga in en boll och bli svettig, fokus ligger på hälsa och kropp" - En undersökning om idrott och hälsa i de lägre åldrarna

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Janna Olsson; Therese Gunnarsson; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte: Undersökningens syfte är att ta reda på elevers allmänna syn på och inställning tillskolämnet idrott och hälsa i åldrarna sju till tolv år och se om det stämmer överens med vårhypotes. Undersökningens syfte är även att dels undersöka elevernas medvetenhet kringämnets syften och mål enligt läroplanen, dels ta reda på pedagogernas tankar kring detta ochtillvägagångssätt, för att eleverna ska uppnå målen i läroplanen för idrott och hälsa. LÄS MER