Sökning: "elevers aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade orden elevers aktivitet.

 1. 1. Läsvanor, läsattityder och läsmotivation hos högstadieelever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Kristoffer Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Läsvanor; läsattityd; läsmotivation; läsförmåga; Self determination theory; svenska som andraspråk; högstadieelever.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka tio femtonåriga andraspråkstalande pojkars och flickors läsvanor, läsattityder och läsmotivation samt att försöka identifiera faktorer som främjar högstadieelevers läsning. Vid datainsamlingen nyttjades semistrukturerade intervjufrågor samt en aktualiserad och reviderad variant av PISA:s elevenkät från 2018. LÄS MER

 2. 2. Effekten av utökad fysisk aktivitet på elevers studieresultat i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emil Sandahl; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vegetationens betydelse på skolgården : för barns lek och aktivitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Wahlström; [2021]
  Nyckelord :vegetation; skolgård; lekplats; utemiljö; barn; lek; aktivitet;

  Sammanfattning : När vuxna människor minns tillbaka på sin skolgång, är oftast de starkaste minnena kopplade till skolgården. Skolgården är en viktig plats i vardagen för barn, där de kan utvecklas, hålla sig fysiskt aktiva och leka under sina raster. Forskning visar att det är bra för barns hälsa att vistas nära naturen. LÄS MER

 4. 4. Genom lärarens ögon : En kvalitativ studie om fysisk aktivitet och dess påverkan på musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Lena Ghabayen; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; music education; motivation; concentration; ergonomics; learning; Fysisk träning; fysisk aktivitet; musikundervisning; motivation; koncentration; ergonomi; inlärning;

  Sammanfattning : Fysisk träning har sedan länge visat sig gynnsam för många olika förmågor, bland annat för skolprestationen. Tidigare forskning har gjorts för att utforska relationen mellan fysisk träning och teoretiska ämnen som exempelvis matematik, däremot saknas det forskning kring den fysiska träningens påverkan på musikundervisning och musikprestation. LÄS MER

 5. 5. Lärares och elevers uppfattningar om hur fysisk aktivitet under skoldagen påverkar elevers lärande : En kvalitativ undersökning om lärares och elevers egna uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jesper Augustsson; Martin Georgsson; [2021]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; puls för lärande; rörelsepaus; lärande;

  Sammanfattning : Inledning Elever rör sig alldeles för lite i dagsläget. Många menar att den fysiska inaktiviteten har en negativ påverkan på elevers lärande, att elever som rör sig mindre har svårare för att prestera i skolan. LÄS MER