Sökning: "elevers berättelser av skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden elevers berättelser av skolan.

 1. 1. Språkliga strategier nyanlända elever och lärare kan använda i svenskundervisningen för inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lisa Galo; Malin Hansen; Jennie Papantoni; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att undersöka vilka strategier nyanlända elever har enligt aktuelloch relevant forskning, för att ta till sig det svenska språket. Studien undersöker även hursvenskundervisningen utformas av lärare för att inkludera nyanlända elever. LÄS MER

 2. 2. ”Jag får den motivationen av att jag ska gå och jobba med bilar, skitroligt ju.” : - En studie av elevers berättelser om sin skolsituation på ett yrkesprogram.“

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Tobias Klebe; Robert Waderup; [2022]
  Nyckelord :elever; motivation; livsberättelser; relationer och yrkesgymnasium;

  Sammanfattning : Med vår studie vill vi inspirera till förbättringar i skolan för elever på yrkesprogram med låg motivation till skolarbete.Genom fem elevers berättelser av sin skolgång vill vi bidra med en ökad förståelse och medvetenhet kring dessa elever i skolsvårigheter samt uppmärksamma vilka stödinsatser en skola kan sätta in samt hur man kan arbeta för att öka elevers inre och yttre motivation, bland annat genom självbestämmande teorin (SBT). LÄS MER

 3. 3. “Ja asså ordet prov stressar en” : En kvalitativ studie om elevers upplevelser av olika bedömningsformer i högstadiet, med fokus på elevers psykisk hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emily Vahér; Sara Ryd; [2022]
  Nyckelord :Bildämnet; Formativ- och summativ bedömning; Självskattning; Strukturella- och icke-strukturella kriterier; Återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökningen är att synliggöra högstadieelevers upplevelser av formativa och summativa bedömningsformer i skolan. Vi vill även undersöka huruvida deras upplevelser kan påverka deras psykiska hälsa utifrån Banduras (1977; 1982) teori om självskattning. LÄS MER

 4. 4. Digitalt och analogt skrivande : En experimentell undersökning av elevers berättande texter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Matilda Thollén; Sofia Swanström; [2022]
  Nyckelord :analogt skrivande; digitalt skrivande; berättande texter; lärplatta;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur elever skriver berättande texter när de använder sig av analoga och digitala verktyg samt vilket av de två skrivverktygen eleverna själva föredrog att skriva med. Studien har genomförts i två olika kommuner i Sverige och i studien deltog totalt fyra klasser med elever i årskurs 2. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie av nyanlända elevers möten med det svenska utbildningsfältet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Nadine Abedelrazek; [2022]
  Nyckelord :Exkludering; Förberedelseklass; Inkludering; Integrering; Ordinarieklass; Nyanlända elever Utbildningens fält.;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att få kunskap om nyanlända elevers integrering i den svenska skolan genom att lyfta fram nyanlända elevers berättelser om mötet med utbildningens fält. För att besvara syftet utgick jag ifrån två frågeställningar hur kan beskrivningar av nyanlända elevers möten med den svenska utbildningens fält förstås? och hur kan skillnader i elevernas upplevelser av inträdet på utbildningens fält förklaras?. LÄS MER