Sökning: "elevers erfarenhet i undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden elevers erfarenhet i undervisning.

 1. 1. Språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever i undervisningen. En studie med ämneslärare och sva-lärare på högstadiet åk 7-9

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Thao Truong; [2021-03-08]
  Nyckelord :undervisning av nyanlända elever; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; kartläggning; genrepedagogik;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om nyanlända elevers språk- ochkunskapsutveckling i undervisningen. Syftet med studien är att undersöka vadsva-lärare och ämneslärare upplever som viktigt och vilka faktorer som lärarnabetraktar som betydelsefulla för nyanlända elevers språk- och kunskapsutvecklingsamt skillnader och likheter ur deras perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Att höra utan ansträngning : ljudutjämningssystem i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Tove Hessmark Pehrsson; Cornelia Levin Tolvhed; [2021]
  Nyckelord :förändringsarbete; implementering; inkludering; ljudmiljö; ljudutjämningssystem;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Levin Tolvhed, Cornelia och Hessmark Pehrsson, Tove (2021). Att höra utan ansträngning – ljudutjämningssystem i praktiken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk odling i grundskolan : kunskap, praktik och skörd för framtidens skolmat

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Joel Deutschmann; [2021]
  Nyckelord :hydroponik; hydroponisk odling; hållbarhet; livsmedelssystem; microgreens; mikrogrönt; odlingspedagogik; skola; skott; undervisning vertikal odling; cultivation; education; food system; hydroponic vertical cultivation; hydroponics; school; sprouts; sustainability;

  Sammanfattning : Livsmedelsproduktionen står för ungefär 26 procent av världens globala utsläpp av växthusgaser och har därmed en stor inverkan på planetens klimat och ekosystem. Sverige importerar majoriteten av de grönsaker och frukter som konsumeras i landet. LÄS MER

 4. 4. Hur resonerar lärare om högläsning i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Meymuna Warsame; [2021]
  Nyckelord :högläsning; språkutveckling; sociokulturellt perspektiv; svenskämnet.;

  Sammanfattning : Att lärare ska arbeta med högläsning i undervisningen är inte något som tydligt skrivs in i läroplanen, trots de fördelar som arbetet med högläsning har. Det kan därför vara intressant att undersöka hur lärare förhåller sig till arbetet med högläsning i undervisningen, fast att det inte finns med i läroplanen. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända elevers förutsättningar i ordinarie engelskundervisning : En kvalitativ intervjustudie om engelsklärares arbetssätt med nyanlända elever i åk 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Florentina Tahiri; [2021]
  Nyckelord :newly arrived pupils; translanguaging; regular English teaching; foreign language; working methods; nyanlända elever; transspråkande; engelska i ordinarie undervisning; främmande språk; arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att redogöra för arbetssätt och strategier lärare i åk 4-6 använder för att gynna nyanlända elevers språkutveckling i den ordinarie engelskundervisningen. Studien utgår från ett lärarperspektiv och belyser utmaningar som lärare anser att nyanlända elever möter när de deltar i den ordinarie engelskundervisningen. LÄS MER