Sökning: "elevers identitetsskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden elevers identitetsskapande.

 1. 1. “Jag är mycket mer än en diagnos” En kvalitativ intervjustudie om elevers tankar om att gå i en särskild undervisningsgrupp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Fredrik Karlsson; [2019-01-23]
  Nyckelord :funktionsvariation; diskursanalys; diskurspsykologi; särskild undervisningsgrupp; identitet; crip;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats har jag valt att beforska hur en placering i en särskild undervisningsgrupp (SUG) påverkar en individ, utifrån ett antal perspektiv. Antalet SUG i Sverige ökar samtidigt som den pågår en debatt om alla elevers lika rätt till en likvärdig undervisning. LÄS MER

 2. 2. Historieundervisningens påverkan på elevers identitetsskapande - Lärarens betydelse i elevernas identitetsutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cassandra Larsen; [2019]
  Nyckelord :identitet; identity; gymnasie; high school; historia; history; education; utbildning; historical awareness; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Abstract Title: The affect of History teachings in students identity development – The teachers importance in students identity development The history of Swedish historical education has gone from wanting to create a good Swedish citizen to creating good critical-thinking member of a democratic nation. The laws and regulations concerning high school- level history in Sweden has changed tremendously over the years. LÄS MER

 3. 3. Striden mot genusborgen : En karaktärsanalys om reproduktion/ ifrågasättande av genussystemet i två kapitelböcker för unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Rum 213; Nidstången; gender system; gender theory; character analysis; pupils identity creation; children s literature; Rum 213; Nidstången; genussystem; genusteori; karaktärsanalys; elevers identitetsskapande; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån ett genusteoretiskt perspektiv, beskriva hur genussystemet upprätthålls eller ifrågasätts i böckerna Nidstången och Rum 213, vilka är de verk barn i årskurs 4-6 läser frekvent i sin fria läsning. Detta mot bakgrunden att skolans värdegrundsuppdrag är att arbeta för jämställdhet mellan könen och att elevers identitetsskapande påverkas av den skönlitteratur de läser. LÄS MER

 4. 4. Att gripa om världen : Bildlärares beskrivningar av bildämnets möjligheter och begränsningar att vara en del av elevers identitetsskapande processer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ann-Sofi Rosenkvist; [2019]
  Nyckelord :bildundervisning; bildberättande; identitet; läroplan och bildlärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka bildlärares beskrivningar av bildämnets möjligheter och begränsningar i att vara en del i elevers identitetsskapande process. Elever verkar i skolan under betingelser som påverkas av styrning, samspel och olika identitetsprocesser och deras förutsättningar, vilka även sträcker sig utanför skolan. LÄS MER

 5. 5. Historieläromedel ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Holmström; Robert Melander; [2019]
  Nyckelord :Genus; historia; historiebruk; historiemedvetande; identitetsskapande; jämställdhet; läromedel;

  Sammanfattning : I detta arbete görs en läromedelsanalys av fördelningen och framställningen av kvinnor och män i historieläromedel från årskurserna 4–6 upp till gymnasiekurserna Historia 2–3. Arbetets genomförs genom två undersökningsmetoder. Den första är en kvantitativ metod för att få resultat om fördelningen. LÄS MER