Sökning: "elevers identitetsskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden elevers identitetsskapande.

 1. 1. Vad händer i intersektionerna? : En kvalitativ läroboksanalys av klass, kön och ålder i läroböcker i svenska för årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Elin Lindskog; Sara Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; Grundskola; Innehållsanalys; Intersektionalitet; Läroböcker;

  Sammanfattning : Följande studie ämnar synliggöra hur kategoriseringarna klass, kön och ålder framställs i läroböcker för svenskämnet i grundskolans årskurs 1–3. Studien är en kvalitativ innehållsanalys av läroboksserien ABC-klubben(Wänblad, 2017), där sex av seriens nio läroböcker analyseras. LÄS MER

 2. 2. Elevers matematiksvårigheter : Gymnasieelevers egna beskrivningar av sina låga prestationer i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Magnus Larsson; [2020]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; gymnasiet; stödundervisning; sociokulturella perspektiv;

  Sammanfattning : Svårigheter i matematik skapar problem, på flera nivåer, dels för de enskilda eleverna, då matematiken används i andra skolämnen och för samhället i stort, med Sveriges uttalade ambition att vara en kunskapsnation. Det är därför viktigt att förstå vad det är som gör matematik svårt och en grundläggande komponent i den förståelsen är elevernas egna beskrivningar av sina låga prestationer. LÄS MER

 3. 3. ”Det kanske är för att hon är så himla snygg eller för att hon har så bra kropp” : en kvalitativ studie om elevers syn på kroppsideal

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Younas Haji; David Isakson; [2020]
  Nyckelord :kroppsideal; sociala medier; ungdomar;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomar i åldern 14-17 år upplever och förhåller sig till kroppsideal i sociala medier. Detta är en kvalitativ studie där intervju har använts som metod. Deltagarna är ungdomar på grund- och gymnasieskolan. LÄS MER

 4. 4. “Jag är mycket mer än en diagnos” En kvalitativ intervjustudie om elevers tankar om att gå i en särskild undervisningsgrupp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Fredrik Karlsson; [2019-01-23]
  Nyckelord :funktionsvariation; diskursanalys; diskurspsykologi; särskild undervisningsgrupp; identitet; crip;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats har jag valt att beforska hur en placering i en särskild undervisningsgrupp (SUG) påverkar en individ, utifrån ett antal perspektiv. Antalet SUG i Sverige ökar samtidigt som den pågår en debatt om alla elevers lika rätt till en likvärdig undervisning. LÄS MER

 5. 5. Historieundervisningens påverkan på elevers identitetsskapande - Lärarens betydelse i elevernas identitetsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cassandra Larsen; [2019]
  Nyckelord :identitet; identity; gymnasie; high school; historia; history; education; utbildning; historical awareness; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Abstract Title: The affect of History teachings in students identity development – The teachers importance in students identity development The history of Swedish historical education has gone from wanting to create a good Swedish citizen to creating good critical-thinking member of a democratic nation. The laws and regulations concerning high school- level history in Sweden has changed tremendously over the years. LÄS MER