Sökning: "elevers kunskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 1792 uppsatser innehållade orden elevers kunskaper.

 1. 1. Formativ bedömning inom matematik och naturvetenskap samt dess koppling till synen på lärande : Möjligheter och utmaningar för en förbättrad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Andreas Berggren; Johan Rydberg; [2024]
  Nyckelord :Formativ bedömning; återkoppling; matematik; biologi; fysik; lärandeteorier;

  Sammanfattning : Denna studie är en systematisk litteraturstudie, som ämnar att undersöka vad som kännetecknar formativ bedömning inom matematik och naturvetenskap samt hur formativ bedömning knyter an till olika lärandeteorier. Formativ bedömning är en praktik som visat sig hjälpa elever att utveckla nya kunskaper och förmågor. LÄS MER

 2. 2. Matematiska representationsformer och relationell förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Linnea Liljedahl; Linn Grevstig; [2024]
  Nyckelord :matematiska representationsformer; mellanstadiet; relationell förståelse;

  Sammanfattning : Matematik är ett abstrakt ämne där elever kan uppleva svårigheter att tillägna sig kunskaper och förståelse. Lärare står därmed inför dilemmat att differentiera matematikundervisning för att tillmötesgå alla elevers behov samtidigt som läroplanen inte behandlar hur undervisningen ska genomföras. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer i den tidiga läsundervisningen i svensk skola : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Ling; Elvira Röpke; [2024]
  Nyckelord :Tidig läsundervisning; läsmetoder; framgångsfaktorer; svensk skola; lågstadiet;

  Sammanfattning : Skolan har i uppdrag att lära alla elever att läsa och skriva för att på så vis nå framgång i samhället. Med försämrade resultat i både PIRLS och PISA råder det inga tvivel om att man behöver satsa mer på läsningen i den svenska skolan. LÄS MER

 4. 4. Musikskapande med digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Robin Krona; [2024]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Kreativitet; Ramar; Musikskapande; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Musikämnets centrala innehåll innefattar musikskapande och att elever ska ges möjlighet att utveckla sin musikaliska kreativitet. Syftet med studien är att belysa hur musiklärare arbetar med musikskapande i grundskolan, där möjliggörandet av elevers kreativa förmågor synliggörs. LÄS MER

 5. 5. Modersmålets roll i elevernas utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Lama Mandou; [2024]
  Nyckelord :flerspråkiga elever; kunskapsutveckling; modersmål; modersmålsstöd; modersmålsundervisning; prestationer; studiehandledare.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till kunskapsutvecklingen om modersmålets betydelser för en mer allmän kunskapsutveckling för elever med ett annat modersmål än svenska. Studien undersöker därför hur lärarna arbetar för att säkerställa att modersmål inte blir ett isolerat ämne och hur modersmålet kan påverka flerspråkiga elevernas prestation i övriga skolämnen. LÄS MER