Sökning: "elevers kunskapsuppfattning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden elevers kunskapsuppfattning.

  1. 1. Måste matematik vara roligt? : Undersökning på gymnasienivå bland elever och lärare om matematikundervisningen bör vara rolig

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Teresa Guillemot; [2008]
    Nyckelord :matematik; gymnasiet; roligt; elevers kunskapsuppfattning; undervisning;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att ta reda på om det finns något samband mellan gymnasieelevers uppfattning om sin kunskapsnivå i matematik och hur roligt de upplever att ämnet och undervisningen är. Data till undersökningen samlade jag in via intervjuer, enkäter och en inlämningsuppgift med öppna frågor om upplevelser kring matematiken. LÄS MER