Sökning: "elevers skrivförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden elevers skrivförmåga.

 1. 1. Elever i behov av stöd i läs- och skrivutvecklingen : En intervjustudie av svensklärares undervisning för att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Frida Starkenberg; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivförmåga; svensklärare; mellanstadiet åk. 4-6; stödinsats; digitala verktyg; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur svensklärare i årskurs 4-6 arbetar när det gäller att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever i behov av stöd. Studiens data har samlats in genom ostrukturerade intervjuer med sex verksamma svensklärare på mellanstadiet. LÄS MER

 2. 2. Hur ser skrivförmågan ut hos elever med svenska som modersmål i åk 2?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nigar Darabi; Dastan Mam-Aga; [2019]
  Nyckelord :svenska som modersmål; elevers skrivförmåga; homogent klassrum; textanalys; textbindning; skriftspråksregler; ordförråd; morfologisk medvetenhet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur skrivförmågan ser ut hos några elever med svenska som modersmål i årskurs 2. Studien utgår från tio elevtexter som analyserats utifrån olika kriterier och en intervju med klassläraren samt en elevenkät som besvarats av 20 informanter. LÄS MER

 3. 3. Arbetet med elevers läs- och skrivutveckling : En kvalitativ undersökning om arbetet inom kommun och skola för att höja elevernas läs- och skrivförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Catharina Buhrman Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivutveckling; läs- och skrivinlärning; läs- och skrivsvårigheter; screening; skolverket; kommunens rutiner; språkplaner; grundskolan; PISA; PIRLS;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att ta reda på hur en kommun arbetar med läs- och skrivutveckling i grundskolan. Vilka är riktlinjerna för ett gemensamt arbete och hur arbetar skolan för att höja elevernas förmåga. LÄS MER

 4. 4. Multimodala möjligheter : en litteraturstudie om textuniversums användning i svenskundervisningen i årskurs 4-6.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Monika Söderlund; Evelina Nyström; [2019]
  Nyckelord :multimodalitet och multimodala texter; textvärld; textuniversum; vidgat textbegrepp; läsförmåga; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Litteraturstudien behandlar textuniversums roll i svenskundervisningen i årskurs 4–6. Textuniversum skapar möjligheter att utveckla elevers läs- och skrivförmåga oavsett vilken nivå eleven befinner sig på (Tjernberg, 2013:50). LÄS MER

 5. 5. ”Tänka om, tänka nytt, lära nytt” : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om Läslyftet som kompetensutvecklingsmodell inom språk-, läs- och skrivdidaktik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Astrid Marquez Montano; Lina Grip; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; Läslyftet; kompetensutveckling; kollegialt lärande; språk-; läs- och skrivdidaktik.;

  Sammanfattning : Mätningar av barn i skolåldern har visat en försämring inom läs- och skrivförmåga. Genom att utveckla och fördjupa lärarnas kompetenser om barns lärande inom språk-, läs- och skrivdidaktik, stärks barnens språkliga förmåga redan från tidig ålder. LÄS MER