Sökning: "elevers tänkande"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden elevers tänkande.

 1. 1. Multiplikativt tänkande : En kvalitativ studie om hur elever i årskurs 3 väljer att lösa divisionsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nariman Salame; Linnea Arvén; Fitore Bislimi; [2022]
  Nyckelord :Matematik; division; multiplikativt tänkande; lösningsstrategier; årskurs 3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vilka lösningsstrategier elever i årskurs 3 väljer att använda i division med hjälp av forskning. Studien syftar även till att redogöra kopplingar till elevernas multiplikativa tänkande och ta reda på om det finns samband mellan brister i division och brister i det multiplikativa tänkandet. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga elevers språkutveckling. : En studie om lärares syn på elevers flerspråkighet och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elias Eliassi; [2022]
  Nyckelord :Multilingualism; language and knowledge; the importance of the Swedish language and the importance of the first language.; Flerspråkighet; språk och kunskap; svenska språkets betydelse och förstaspråkets betydelse.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lågstadielärares attityder till elevers flerspråkighet som en resurs i elevernas språk- och kunskapsutveckling genom att besvara frågor om hur lågstadielärare ser på svenska språkets och förstaspråkets betydelse för de flerspråkiga elevernas lärande. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där språket ses som både mål och medel för lärande och där elevernas modersmål ses som resurs för tänkande och lärande. LÄS MER

 3. 3. Fatta Matte! : En intervjustudie med lärare i årskurs F-3 om matematikundervisning för att etablera matematisk förståelse och matematiskt tänkande hos elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Veronica Dahlin; My Lindholm; [2022]
  Nyckelord :matematiskt tänkande; matematikämnet; abstrakt matematik; matematisk förståelse; undervisningsmetoder; årskurs F-3 och attityder.;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie med lärare i årskurs F-3, som undervisar i matematik. Materialet har samlats in genom intervjuer med lärare som är verksamma på lågstadiet samt en matematikhandledare. LÄS MER

 4. 4. Undervisning inom ämnet CAD på gymnasiets teknikprogram : En studie baserad på intervjuer genomförda med lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Esa Ervasti; Stephen Mathew; [2022]
  Nyckelord :CAD; technological teaching; technology; knowledge; commands; procedures; strategic knowledge; Chester; construction; design; pedagogy; technical programme; CAD; teknikundervisning; teknik; kunskaper; kommandon; procedurer; kunskap om strategier; Chester; konstruktion; design; pedagogik; gymnasiet; teknikprogram;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vad elever ges möjlighet att lära sig samt genom vilka läraraktiviteter sker kunskapsutvecklingen inom CAD (Computer-Aided-Design). Studien är baserad på en kvalitativ analys av intervjuer som genomförts med sju olika lärare som alla undervisar på gymnasiets teknikprogram i årskurserna 1 och 2. LÄS MER

 5. 5. Inget man tar i korridoren liksom : Elevassistenters erfarenheter av elevers integritet i grundsärskolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Eva Hallberg; [2022]
  Nyckelord :Special school; intellectual disability; integrity; teaching assistant; Grundsärskola; intellektuell funktionsnedsättning; integritet; elevassistent;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om några elevassistenters erfarenheter av att hantera frågor som rör elevers personliga och kroppsliga integritet, med särskilt fokus på gränser för kroppslig närhet i grundsärskolans dagliga praktik. De metoder som tillämpades var narrativa intervjuer med en kvalitativ design. LÄS MER