Sökning: "elevers uppfattning motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden elevers uppfattning motivation.

 1. 1. “Jag kan, jag vill”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alexandra Schavon Skogh; Jesper Wallström; [2023-10-19]
  Nyckelord :regler; fritidshem; regelarbete; kasam; jag kan; jag vill; samspel; kommunikation; regelkategorier;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om elevers tankar om och relation till regler i fritidshemmet. Syftet är att undersöka hur lågstadieelever i fritidshem beskriver sin uppfattning och relation till regler. Vi söker svar på vad eleverna säger om regler och vilka utmaningar de upplever med att följa regler. LÄS MER

 2. 2. Elevers uppfattningar om bildämnet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Bassam Alsefi; [2023]
  Nyckelord :bildämne; bildämnets betydelse; bild i skola; bildämnet i skolan och estetiskt ämne.;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om elevers uppfattningar om bildämnet i skolan. Syftet med mitt arbete är att undersöka elevers intresse av och motivation inom bildämnet och vilka anledningar som ligger till grund för elevernas uppfattningar om ämnet bild. LÄS MER

 3. 3. Jag tycker verkligen att testbaseratlärande ger effekt… : En studie om testbaserat lärande: Lärares uppfattning och erfarenhet efter implementering av testbaserat lärande (årskurs 2-5) samt effekten av testbaserat lärande i matematik (årskurs 4-5), med ett delvis inflätat lärande som arbetssätt.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Linda Svenmar; [2023]
  Nyckelord :Retrieval practice; highly effective method; encoding; consolidation; selection; testing effect; interleaved practice; Testbaserat lärande; högeffektiv inlärningsstrategi; inkodning inlärning; konsolidering lagring; framplockning; testeffekten; inflätat lärande;

  Sammanfattning : Resultat från TIMS (Trends in International Mathematics and Science Study, 2019) visar att svenska elever presterar under genomsnittet i matematik både i årskurs fyra och i årskurs åtta. År 2020 sammanfattade Skolinspektionen tre områden som är avgörande för bättre kvalitet i skolan och som sammanfaller väl med bland annat testbaserat lärande. LÄS MER

 4. 4. ELEVERS SYN PÅ MATEMATIK : Elevers attityder till matematik i relation till att inte bli godkända

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ermias Hailegebreal; [2023]
  Nyckelord :Måluppfyllelse; affektiva faktorer; mindset; självförmåga; grit; lärarengagemang; motivation; formativt arbetssätt; inställning; känslor.;

  Sammanfattning : Matematik anses vara ett av de viktigaste ämnen vi lär oss och dagens samhälle ställer höga krav på matematiskt kunnande, oavsett utbildningsnivå. Samtidigt har elevresultaten försämrats sedan mitten av 90-talet och har sedan 2013 legat relativt stabilt, där cirka 10% av samtliga elever i årskurs 9 går ut grundskolan med ett F eller streck i matematik. LÄS MER

 5. 5. Underskatta inte den tryckta läroboken i en digital tidsålder : En enkätstudie om gymnasieelevers användning av och uppfattning om digitala och tryckta läroböcker i biologi och naturkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anton Andersson; Zsofia Benes; [2023]
  Nyckelord :Biology; Digital textbook; High school; Motivation; Printed textbook; Science.; Biologi; Digital lärobok; Gymnasieskolan; Motivation; Naturkunskap; Tryckt lärobok;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka elevers användning av, och uppfattningar om, digitala respektive tryckta läroböcker i biologi och naturkunskap. Ett annat syfte är att undersöka vilket samband några motivationsaspekter har med dessa variabler. LÄS MER