Sökning: "elevers upplevelser av ämnet idrott och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden elevers upplevelser av ämnet idrott och hälsa.

 1. 1. "Det är ju praktiskt och teoretiskt och muntligt och skriftligt och analys... Stackars elever, det lät tungt" : En studie om lärares och elevers uppfattningar av kunskapskravet "Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Frida Hansson; Tobias Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; kunskapskrav; läroplansteori; samtala om; utvärdera;

  Sammanfattning : Idrottsämnet har gått från att vara enbart ett praktiskt ämne till ett kunskapsämne med teoretiska inslag. Forskning visar dock att gamla traditioner lever kvar. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kunde inte språket och jag hade inga kompisar” : en kvalitativ studie om elevers integrering genom ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Pashang Abdulla; Hedi Rabun; [2020]
  Nyckelord :integration; nyanlända;

  Sammanfattning : Abstarct Syfte och frågeställningar Syfte med denna studie är att undersöka hur integrationen av nyanlända elever genom undervisning i ämnet idrott och hälsa fungerar. Detta sker genom att ta reda på vad deras erfarenheter har för betydelse för integreringen samt genom att undersöka deras aktuella upplevelser av den svenska idrottsundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Lever du som du lär ut? : En kvalitativ studie om lärares egna upplevelser gällande att vara fysiskt aktiva förebilder i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Öhling; Emelie Reyes; [2020]
  Nyckelord :Role model; teacher; physical education; adolescents; living habits; Förebild; lärare; idrott och hälsa; ungdomar; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att i Stockholmsområdet undersöka vad som har bidragit till den nuvarande fysiska aktivitetsnivån hos lärare i idrott och hälsa och om lärarna upplever att de bör vara en förebild för eleverna gällande fysisk aktivitet på skolan och i sitt privatliv. Vad anser lärarna i idrott och hälsa har bidragit till deras nuvarande fysiska aktivitetsnivå?  Vad för upplevelser har lärare i idrott och hälsa angående att vara en förebild för eleverna gällande fysisk aktivitet? Vad för upplevelser har lärare i idrott och hälsa angående att vara en förebild både på skolan samt i sitt privatliv? Metod Studien har använt ett kvalitativt tillvägagångssätt där sex intervjuer genomförts och analyserats. LÄS MER

 4. 4. Specialidrottselevers syn på ämnet idrott och hälsa : Innebandyspelares upplevelser av likabehandling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Alva Ödéhn; [2020]
  Nyckelord :Elever; idrott och hälsa; likabehandling; specialidrott; speciella anpassningar; utbildning;

  Sammanfattning : Under min egen gymnasietid, gick jag på ett idrottsgymnasium och hade ämnet specialidrott. Eftersom jag därför vet att elever kan ha olika syn på det allmänna ämnet idrott och hälsa, så intresserades jag mig för att undersöka elevers syn på ämnet. LÄS MER

 5. 5. Tävlingsinslag i ämnet Idrott och Hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tommy Tacchinardi; Elvin Ali; [2020]
  Nyckelord :Kunskapsöversikt; Idrott och hälsa; Tävling; Elever; Lärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att kartlägga tävlingsinslag i ämnet idrott och hälsa Kunskapsöversikten avser idrott och hälsa i högstadie- och gymnasieskolans årskurser. Utifrån syftet undersöks vilka konsekvenser tävlingsinslag medför i ämnet Idrott och Hälsa, hur elever upplever och påverkas av tävlingsinslag i ämnet Idrott och Hälsa samt vilken inverkan föreningsidrotten har på ämnet idrott och hälsa? I resultatet för denna kunskapsöversikt sammanställs och redovisas vad forskning säger om tävlingsinslag i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER