Sökning: "elevgruppering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet elevgruppering.

  1. 1. Fokus på gruppen - En respondentundersökning om lärares tankar kring nivågrupperad musikteoriundervisning.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Linus Fredin; Per Orvang; [2013]
    Nyckelord :Nivågruppering; elevgruppering; nivåindelning; geh;

    Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att synliggöra för- och nackdelar med användning av nivågruppering imusikteoriundervisning. Materialet är samlat genom samtalsintervjuer med fem olikamusikteorilärare på fem olika gymnasieskolor i Sverige samt från genomgång och analys avtidigare gjord forskning på området gruppindelning. LÄS MER