Sökning: "elevhälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet elevhälsa.

 1. 1. Skolsköterskans arbete med sex- och samlevnadsundervisning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marie Bergquist; Sanna Larsson; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Sex- and relationships education; Sexual health; Students; Student health; Elevhälsa; Elever; Sex- och samlevnadsundervisning; Sexuell hälsa; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att innehåll och metoder skiftar i sex- och samlevnadsundervisning på olika skolor. Elever anser att sex- och samlevnadsundervisningen behöver förbättras. Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande med elevers sexuella hälsa. Forskning påvisar att elevhälsans kompetens inte tillvaratas i sexualundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Musikundervisning och musikterapi : En kvantitativ studie om musiklärarnas arbete med elever med funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Olga Vetosjkina; [2019]
  Nyckelord :Music therapy; students with disabilities; student health; primary school; primary special education school; secondary special education school; cultural school.; Musikterapi; elever med funktionsnedsättning; elevhälsa; grundskola; grundsärskola; gymnasieskola; kulturskola;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att belysa frågan om förekomsten av musikterapeutisk kunskap och kompetens i olika skolformer i Sverige. Musikterapi kommer emellanåt till användning i musikundervisning med elever som har funktionsnedsättning, främst synes detta gälla då en musiklärare också är utbildad musikterapeut. LÄS MER

 3. 3. Elevhälsans arbete mot mobbning : Det förebyggande och åtgärdande arbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofia Ankargren; Anna Sjöö; [2019]
  Nyckelord :Mobbning; elevhälsa; kränkande behandling; förebyggande; åtgärdande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att få en ökad kunskap för elevhälsans arbete mot mobbning samt vad elevhälsan har för syn på mobbning gällande bidragande faktorer och konsekvenser. Vi avgränsade oss till att endast intervjua elevhälsan på låg- och mellanstadiet. LÄS MER

 4. 4. "För varje barn vi hjälper, är det ett annat barn vi inte hjälper" : En kvalitativ studie kring elevhälsans hälsofrämjande arbete med skolelevers psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rina Omeragic; [2019]
  Nyckelord :Health promotion; Mental health; Qualitative study; School health service; Students; Elevhälsa; Hälsofrämjande arbete; Kvalitativ studie; Psykisk hälsa; Skolelever;

  Sammanfattning : Skolans samlade elevhälsa ska utgöra en helhet som bistår verksamheten med hälsofrämjande och förebyggande insatser. De ska bedriva ett målinriktat arbete och skapa lärmiljöer som både främjar elevers hälsa och lärande. LÄS MER

 5. 5. “VI HINNER INTE JOBBA LIKA MYCKET FÖREBYGGANDE SOM VI FÅR JOBBA MED BRANDSLÄCKNING” : En intervjustudie om elevhälsans förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Wigzell Karlström; Malin Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :student school health team; mental illness; health promotive; collaboration; action space; elevhälsa; psykisk ohälsa; hälsofrämjande; samverkan; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar en konstant ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga sedan 1980-talet och i elevhälsans lagstadgade uppdrag ingår att arbeta förebyggande i syfte att främja elevernas hälsa. Genom sju semistrukturerade intervjuer med professionella inom elevhälsan syftar denna studie till att undersöka hur de upplever sina förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med avseende på psykisk ohälsa. LÄS MER