Sökning: "elevhälsoteam"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet elevhälsoteam.

 1. 1. Elevhälsoarbete i grundskolor och specialpedagogens uppdrag och roll

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Åkerholm; Ingrid Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Elevhälsoarbete; elevhälsoplan; elevhälsoteam; grundskola; multiprofessionella team; specialpedagog;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om elevhälsoarbete i grundskolan och specialpedagogens uppdrag och roll. Studien belyser hur elevhälsoarbete struktureras och genomförs för att möta Skollagens krav om en samlad elevhälsa som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Melbe; [2022]
  Nyckelord :Adhd; autism; flickor; hälsofrämjande arbete; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Melbe, Matilda (2022). Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors upplevelser av hur Covid-19-pandemin påverkat deras dagliga arbete i grundskolan

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Ellinor Kempe; Carina Källström; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Occupational health; Qualitative content analysis; School nurse; Sense of coherence; Arbetsmiljö; Covid-19; Kvalitativ innehållsanalys; Känsla av sammanhang; Skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskans arbetsuppgifter är reglerade enligt lagar och författningar. Tillsammans med elevhälsoteam, rektor och lärare ska skolsköterskan arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, med elevernas bästa i åtanke. År 2020 etablerades Covid-19-pandemin i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Skolstress i grundskolan : Studie- och yrkesvägledares arbete och upplevelser kring elevers skolstress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linnea Carles; Susanne Lindström; [2022]
  Nyckelord :Skolstress; studie- och yrkesvägledare; elevhälsoteam; grundskola; coping;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån studie- och yrkesvägledares upplevelser och erfarenheter utveckla kunskap om elevers skolstress i årskurs 7 – 9. Under rubriken bakgrund gör vi en genomgång av begreppet skolstress samt presenterar underlag till att psykisk ohälsa har ökat bland barn och ungdomar och att de ökade kraven i skolan tillsammans med ett ökat utbildningskrav är en bidragande faktor. LÄS MER

 5. 5. "Det kan vara då man behöver det som mest." : En fallstudie om förståelsen av språklig sårbarhet och stöd inom kommunal vuxenutbildning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Lindha Hultgren; [2022]
  Nyckelord :heterogenitet; sårbarhet; stöd; behov; utmaningar; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Hultgren, Lindha (2022). ”Det kan vara då man behöver det som mest.” Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER