Sökning: "elevhälsoteamets uppdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden elevhälsoteamets uppdrag.

 1. 1. Vad ska jag göra som specialpedagog? : En materiell-diskursiv analys av specialpedagogers uppdrag och yrkesroll i ett skolområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Helena Kullberg; [2020]
  Nyckelord :Material-discursive analysis; performative agent; principal´s role; special education teacher’s assignment and professional role; Materiell-diskursiv analys; performativ agens; rektors roll; specialpedagogens uppdrag och yrkesroll;

  Sammanfattning : Specialpedagogens uppdrag och yrkesroll har i många år uppmärksammats i forskningen, främst i förhållande till speciallärarens uppdrag och yrkesroll för att belysa likheter och skillnader. Denna studie har en ambition att bidra till att belysa vad som påverkar utformningen av en specialpedagogs uppdrag och yrkesroll. LÄS MER

 2. 2. Elevhälsoteamets Tankar kring Fysioterapeuter i skolan : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vincent Franklind; Joakim Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Children and youth; Student health; inactivity; Stress; Physiotherapy; Barn och ungdom; Elevhälsa; inaktivitet; Stress; Fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk inaktivitet och mental ohälsa ökar bland barn och ungdomar i Sverige. Forskning visar att beteenden som barn har ofta fortsätter i vuxen ålder, och att fysisk aktivitet är positivt för både hälsan och studieresultat. Trots detta finns det nästan inga fysioterapeuter i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors perspektiv på elevhälsoteamets hälsofrämjande arbete : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emilia Blomqvist; Emma Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Pupil health team; health promotion; collaboration; school nurse; organiation; Elevhälsoteam; hälsofrämjande arbete; samarbete; skolsköterska; organisation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elevhälsans organisation kan se olika ut utifrån lokala förutsättningar. En stor del av elevhälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande. Hälsofrämjande arbete kräver samverkan inom elevhälsan. Skolsköterskan har en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet, men upplever att mycket tid går till enskilda individärenden. LÄS MER

 4. 4. Släcka bränder och tända gnistor. : Elevhälsoteamets arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Annika Niklasson; Tove Jais Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Elevhälsa; EHT; förebygga; hälsofrämja; KASAM; patogent perspektiv; ramfaktorteori; rektor; salutogent perspektiv; samverka; specialpedagog; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka elevhälsoteams erfarenhet och uppfattning gällande samverkan i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det är en kvalitativ studie av två skolors elevhälsoteam, där vi genomförde semistrukturerade intervjuer och ville belysa hur professioner inom elevhälsan tolkar sitt uppdrag. LÄS MER

 5. 5. Ett nytt sätt att arbeta med elevhälsa? : En fallstudie om förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete i ett elevhälsoteam

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Bibbi Larsliden; [2018]
  Nyckelord :pupil welfare team; pupil welfare; prevantion work; health promotion work; cross-professional teams; learning in organizations; system theory; elevhälsoteamsarbete; elevhälsa; förebyggande; hälsofrämjande arbete; tvärprofessionella team; lärande organisationer; system teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om hur elevhälsoteam kan gestaltas för att inte bara vara åtgärdande utan även hälsofrämjande och förebyggande. Tidigare forskning, nationella granskningar och rapporter har visat på svårigheter för elevhälsoteam att arbeta utifrån sitt uppdrag att vara främst förebyggande och hälsofrämjande. LÄS MER