Sökning: "elevkonflikt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet elevkonflikt.

  1. 1. Klasslärares hantering av elevkonflikter : En studie av bakgrunderna till lärares metodval

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Peter Åkesson; [2013]
    Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; elevkonflikt; kvalitativ intervju; Richard Cohen; konfliktpyramid; Grundläggande behov; Burton; Johan Galtung; ABC-modellen; Kilmann Thomas; konfliktstrategi; konfliktstil; konflikthanteringsmetod; medling; skiljedom; våld; ordning och reda; arbetsro; Jesper Juul;

    Sammanfattning : Skolan befinner sig i en förändringsprocess där lärares auktoritet inte längre är självklar, istället söker lärare efter nya sätt att hålla ordning och skapa arbetsro. Hanteringen av konflikter har visat sig viktig i en tid då konflikter tillåts komma upp för diskussion och upplevs som en allt större del av lärares vardag. LÄS MER