Sökning: "elevobservationer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet elevobservationer.

 1. 1. Kommunikativt samspel icke-verbalt och verbalt med robotprogrammering som verktyg och metod i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marietth Karlsson; Inger Kronberg Karlsson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Fallstudie; grundsärskola; språksvårigheter; icke-verbalt; verbalt; kommunikativt samspel; digitalisering; robotprogrammering; motivation; intresse;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur det icke-verbala och verbala kommunikativa samspelet såg ut för elever i grundsärskolan vid robotprogrammering. Studien har som utgångspunkt följande forskningsfrågor:• Hur ser den icke-verbala kommunikationen ut mellan elever vid robotprogrammering?• Hur ser den verbala kommunikationen ut mellan elever vid robotprogrammering?Teori: De perspektiv som studiens teoridel tar upp är de specialpedagogiska perspektiven kategoriskt- och relationellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Elevers kommunikation i arbete med digitala verktyg i ämnet matematik : Tre olika samtalstyper, oenigt, kumulativt eller utforskande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Elin Bertils; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; elevobservationer; matematik och samtalstyper;

  Sammanfattning : Undersökningen i denna studie har handlat om hur elever kommunicerar matematik med varandra med ett digitalt verktyg. Studien har genomförts kvalitativt med fokus på hur elever kommunicera matematik med varandra. Fem stycken elevobservationer ligger till grund för studien, med ett elevpar i varje observation. LÄS MER

 3. 3. Kreativa resonemang genom kooperativt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Myllenberg; Sandra Roma; [2019]
  Nyckelord :feedback på processnivå; feedback på uppgiftsnivå; imitativa resonemang; klassrumsklimat; Kooperativt lärande; kreativa resonemang;

  Sammanfattning : I denna studie har vi genom elevobservationer undersökt elevers olika typer av resonemang då de arbetar med kooperativt lärande i sin matematikundervisning. Eleverna som observerats går i årskurs 1. Syftet med studien är ta reda på hur elevers möjlighet till kreativa resonemang kan gynnas av att de arbetar kooperativt. LÄS MER

 4. 4. Lärplatta som verktyg för elever i behov av särskilt stöd! : En specialpedagogisk studie om hur elever i åk 4-7 använder lärplatta i klassrummet och hur uppföljning av användningen sker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ditte Lindgren; Ulrika Nordström; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; exkludering; appar; fortbildning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få kunskap om hur lärplatta används som verktyg för elever i behov av särskilt stöd i åk 4-7, samt om lärplattan används utifrån specialpedagogens syfte för den enskilda eleven med den. Använda datainsamlingsmetoder är kvalitativa intervjuer med specialpedagoger, lärare och elever, samt elevobservationer. LÄS MER

 5. 5. Hur kartläggs matematiksvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Rebecka Lindén; [2014]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; kartläggning; identifiering; metoder; intervjuer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra lärares strategier för att identifiera och kartlägga elevers matematiksvårigheter.   De fem intervjuer som gjordes med lärare som arbetar på låg- och mellanstadiet visade att elevobservationer samt noggranna analyser kring elevernas utveckling är mycket väsentliga. LÄS MER