Sökning: "elevperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 965 uppsatser innehållade ordet elevperspektiv.

 1. 1. Formativ bedömning sett ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Lundström; Jonas Parkman; [2023-07-05]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Feedbackskymmande faktorer; Bedömningsrelaterad stress; Elevperspektiv; Bedömningsparadigmet;

  Sammanfattning : Det finns flertalet studier som visar att formativ bedömning är ett användbart verktyg för elevers lärande i skolan. Ett inte lika utforskat område är hur elever ser på och talar om den formativa bedömningen och hur verktyget används av olika lärare i olika klassrum och får en påverkan på elever. LÄS MER

 2. 2. En friare plats : Pedagogiskt drama i Språkintroduktionen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Sara Bartfai; [2023]
  Nyckelord :pedagogiskt drama; andraspråksundervisning; svenska som andraspråk; rumslig teori;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks pedagogiskt drama som del av Språkintroduktionsprogrammet ur ett elevperspektiv. Målet med undersökningen är att bidra till mer empirisk kunskap om användandet av drama i andraspråksundervisning. Studien har en etnografisk ansats och bygger på deltagande observationer samt intervjuer med elever. LÄS MER

 3. 3. ”Jag bara gör den, gör den, gör den, gör den, och sen så är den över” : Hur elever i årskurs 4–6, deras vårdnadshavare och lärare upplever att läsläxor påverkar elevernas läskompetens och läslust

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Martin Kryger; Fredrik Erlandsson; [2023]
  Nyckelord :årskurs 4–6; läsläxa; läskompetens; läsförmåga; läslust; sociokulturellt perspektiv; stöttning; lärarperspektiv; elevperspektiv; vårdnadshavarperspektiv vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att bidra med kunskap om hur en selektion elever inom svenskämnet i årskurs 4–6 samt deras vårdnadshavare och lärare upplever läsläxor vilka syftar till att utveckla elevernas läskompetens och läslust. Med en kvalitativ ansats genomfördes semistrukturerade intervjuer med elever, vårdnadshavare och lärare. LÄS MER

 4. 4. Alla behöver en lärare som Linda! : Elevers syn på betydelsefulla aspekter i lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Fransson; Nina Stenbjörn; [2023]
  Nyckelord :Tillgänglig lärmiljö; elevperspektiv; relationellt perspektiv; skolmisslyckande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om faktorer i skolans lärmiljö och vad i dessa som varit framgångsrikt samt vad som bidragit till ett skolmisslyckande i grundskolan ur ett elevperspektiv. Det är viktigt för alla som arbetar i skolan i allmänhet och för specialpedagoger i synnerhet eftersom ett av specialpedagogens uppdrag är att arbeta för att alla elever ska ges möjlighet att lyckas i skolan och en viktig del i detta arbete är att arbeta förebyggande kring lärmiljöns utformning samt att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. LÄS MER

 5. 5. Lässtrategier som verktyg för läsförståelse : Reading strategies as a tool for reading comprehension

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Samia Ben Monsor; Karolina Spjut; [2023]
  Nyckelord :Läsförståelse; lässtrategier; lärares kompetens; motivation.;

  Sammanfattning : Kunskapsmätningar visar på att elevers förmåga till läsförståelse blir allt sämre. Det är en kunskap som är betydelsefull ur flera perspektiv och Skolverket har under de senaste åren arbetat med Läslyftet för att åstadkomma en förändring. LÄS MER