Sökning: "elevperspektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet elevperspektivet.

 1. 1. Problemlösningsstrategier, ett elevperspektiv. : En kvalitativ studie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hampus Fahlström; [2024]
  Nyckelord :problem solving strategies; problem solving; secondary school; mathematics and student perspective; lösningsstrategi; problemlösning; högstadiet; matematik; elevperspektiv;

  Sammanfattning : När elever står inför uppgifter inom problemlösning är det ett flertal steg som eleven ska ta sig igenom: Förstå uppgiften, göra någon form av plan, sedan genomföra planen och i bästa fall även gå tillbaka till uppgiften och reflektera över lösning och svar. Syftet med studien var att undersöka och belysa lösningsstrategier inom problemlösning ur ett elevperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Drivkrafter i skolutvecklingen. En aktionsforskningsstudie i matematikundervisning för skolår 6.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marita Johansson; [2023-10-13]
  Nyckelord :metodik; pedagogik; undervisningsformer; lärandeprocesser; samverkan; laborativa arbetssätt; digitalisering; digitaliserade läromedel; gruppdynamik; lärarrollen; elevperspektivet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom aktionsforskning undersöka laborativa arbetssätt i matematik på grundskolenivå. I studien undersöks faktorer som påverkar elevernas lärande och vilka pedagogiska redskap som upplevs gynna elevernas kunskapsutveckling, främst med hänseende på laborativa metoder och ett empiriskt arbetssätt inom matematikundervisning. LÄS MER

 3. 3. Alla behöver en lärare som Linda! : Elevers syn på betydelsefulla aspekter i lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Fransson; Nina Stenbjörn; [2023]
  Nyckelord :Tillgänglig lärmiljö; elevperspektiv; relationellt perspektiv; skolmisslyckande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om faktorer i skolans lärmiljö och vad i dessa som varit framgångsrikt samt vad som bidragit till ett skolmisslyckande i grundskolan ur ett elevperspektiv. Det är viktigt för alla som arbetar i skolan i allmänhet och för specialpedagoger i synnerhet eftersom ett av specialpedagogens uppdrag är att arbeta för att alla elever ska ges möjlighet att lyckas i skolan och en viktig del i detta arbete är att arbeta förebyggande kring lärmiljöns utformning samt att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. LÄS MER

 4. 4. Elever i rörelse : Elevperspektiv på den fysiska aktiviteten under skoldagen

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Beatrice Lundin; [2023]
  Nyckelord :student perspective; physical activity; motivation; resistance; elevperspektiv; fysisk aktivitet; motivation; motstånd;

  Sammanfattning : En stillasittande trend har växt fram i samhället. Barn idag deltar i mindre utsträckning i fysisk aktivitet än generationerna innan, vilket framför allt påverkar hälsa och välbefinnande. Skolan har därför en viktig roll att spela för att vända denna klart ökande trend. LÄS MER

 5. 5. Läsundervisning i engelska på gymnasiets yrkesprogram : En kvalitativ intervjustudie utifrån lärar- och elevperspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Michaela Cedergren; [2023]
  Nyckelord :English; Teaching reading; Motivation; High school vocational programs; Engelska; Läsundervisning; Motivation; Gymnasiets yrkesprogram;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som kan ha betydelse för läsundervisningeni engelska på gymnasiets yrkesprogram. Anledningen till att yrkesprogram har valts fördenna studie beror på att det verkar finnas ett stort läsmotstånd på dessa program, och det är svårt att hitta tidigare forskning om just yrkeselever. LÄS MER