Sökning: "elevtextanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet elevtextanalys.

 1. 1. ”Datorn hjälper mig att skriva men det gör inte pennan” : Fallstudier av elevers skrivande i tvåklasser i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annsofie Sköld; Sanna Maad; [2021]
  Nyckelord :: Skrivande; Årskurs 3; Elevtexter; Intervjuer; Elevtextanalys; Skrivförmåga; Skrivprocess; Skrivverktyg; ASL; Sandvikenmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att genom fallstudier i två klasser i årskurs 3 undersöka elevers skrivande och elevers uppfattningar om sitt skrivande utifrån berättande texter som de skrivit på datorn eller för hand. Syftet var även att undersöka hur lärare arbetar med skrivande i sina respektive klasser där den ena klassen fokuserar traditionella skrivmetoder, med utgångspunkt i att skriva texter för hand och den andra klassen fokuserar användandet av digitala skrivverktyg genom metoden ASL (Att skriva sig till läsning) och Sandvikenmodellen. LÄS MER

 2. 2. Språkliga skillnader i texter i olika betygssteg. : Textanalys av elevtexter i nationella provet för årskurs 9 från 2014 i svenska och svenska som andraspråk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Krage; [2021]
  Nyckelord :Elevtextanalys; svenska och svenska som andraspråk; systemisk funktionell grammatik; grammatiska metaforer; processer;

  Sammanfattning : Sammanfattning I den här studien analyseras 40 texter i svenska och svenska som andraspråk åk.9 från NP 2013/2014. Syftet är att identifiera vilka språkliga skillnader som finns i de olika betygsstegen och om möjligt koppla dessa till vardagsspråk och kunskapsspråk. LÄS MER

 3. 3. Kulturkrock och skrivchock : En jämförande undersökningav elevtexter från årskurs 5 i indisk respektive svensk skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Malin Sandberg; [2020]
  Nyckelord :India; pupil text analysis; grade 5; linguistic factors; text triangle; argumentative texts; Indien; elevtextanalys; årskurs 5; språkliga faktorer; texttriangeln; argumenterande text;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Attityd i text : En studie om elevers förmåga att uttryckakänslor och värderingar i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabelle Eklund; Rebecca Eklund; [2020]
  Nyckelord :Läs-och skrivutveckling; elevtextanalys; metaspråk; appraisalsystemet; funktionell lingvistik;

  Sammanfattning : Studienssyfte var att synliggöra de värderande språkresurser som används för att skapaen relation till läsaren. För att uppfylla studiens syfte ställdes tvåforskningsfrågor: Vilka värderande språkresurser används i elevtexter skrivna iberättande text i årskurs 3 i skolämnet svenska? Vilka mönster går att urskiljai användningen av dessa språkliga resurser? För att besvara forskningsfrågornavalde vi att analysera 90 elevtexter från de nationella proven år 2016 förårskurs 3, varav tio utav dessa ingick i vår pilotstudie. LÄS MER

 5. 5. "[...], vem vill skriva om en svag liten pojke som alltid grät..." : En studie av hur högstadieelever skriver fram kategorisering och konstruktion av kön i skolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Rumeysa Polat; [2019]
  Nyckelord :Elevtextanalys; nationella prov i svenska och svenska som andraspråk; kön; genus; kategorisering; Membership Categorization Analysis MCA .;

  Sammanfattning : Att kategorisera innebär att sortera företeelser i olika kategorier. Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 9 skriver fram kategorisering och konstruktion av kön utifrån materialets fyra olika röster: elevens egen, lärarens, den allmänna åsiktens och förälderns. LÄS MER