Sökning: "elevuppsats"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet elevuppsats.

  1. 1. Andraspråkselevers språkliga nivå : En tillämpning av Pienemanns processbarhetsteori

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Sofie Wenell; [2017]
    Nyckelord :processbarhetsteori; svenska som andraspråk; elevuppsats; språklig nivå; andraspråksinlärare;

    Sammanfattning : .... LÄS MER