Sökning: "elin gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden elin gustavsson.

 1. 1. Det Hotade Kulturarvet i Irak och Syrien

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Gustavsson; [2018-11-13]
  Nyckelord :Conflict archaeology; war archaeology; Syria; Iraq; cultural heritage; cultural heritage under threat; Islamic State; trafficking; looting; cultural heritage management; public archaeology;

  Sammanfattning : This thesis could be seen as a compilation and problematization of the research that has been done on the subject through a comparative and analysing study of secondary literary sources, all with a focus on the theory of public archaeology. It means to examine in what way the cultural heritage sector has reacted and chosen to respond to the latest destruction of the cultural heritage in Iraq and Syria. LÄS MER

 2. 2. En kostnad kommer sällan ensam : En tolkande utvärderingsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Fristedt; Malin Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :skrot; skrotkostnad; bilindustrin; kartläggning; processer; utvärdering; utvärderingsstudie; kvalitetsbristkostnader; jurans trilogi; strategiska avväganden; kaizen; lean production; projekt; leveransprecision; styrning; kommunikation; ansvar; företagskultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet Författare: Erika Fristedt och Malin Gustavsson Handledare: Anders Jerreling Examinator: Elin Funck Titel: En kostnad kommer sällan ensam - En tolkande utvärderingsstudie   Nyckelord: skrot, skrotkostnad, bilindustrin, kartläggning, processer, utvärdering, utvärderingsstudie, kvalitetsbristkostnader, jurans trilogi, strategiska avväganden, kaizen, lean production, projekt, leveransprecision, styrning, kommunikation, ansvar, företagskultur   Bakgrund: Bilindustrin har under en längre tid genomsyrats av en kostnadspress som uppkommit med anledning av förändrade krav från kund. Detta tvingar aktörerna på marknaden att skapa en produktion som är flexibel och anpassad efter snabba förändringar. LÄS MER

 3. 3. Polis, Polis- myndigheten orättvis? : Jämställdheten på de ledande positionerna inom polismydigheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Elin Gustavsson; Antonia Herhold; Caroline Johansson; [2018]
  Nyckelord :Genus; ledarskap; positiv särbehandling; stereotyper; jämställdhet; polismyndigheten; könsdiskriminering;

  Sammanfattning : Manligt- och kvinnligt ledarskap samt jämställdhet mellan könen är en het debatt som ständigt är aktuell och omdisuterad. Det finns teorier som styrker stereotyper och normer i samhället genom att hävda att det finns skillnader mellan manligt- och kvinnligt ledarskap. LÄS MER

 4. 4. Konstvisningsaktiviteter anpassade för personer med demens : - En scoping review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Elin Thuresson; Hanna Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Nyckeln till värdeskapande nätverk - En kvalitativ studie om chefsarbete och nätverksrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Nordahl; Ebba Isacsson; Ulf Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Chefsarbete; chefsaktiviteter; nätverkande; relationer; värdeskapande; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Nyckeln till värdeskapande nätverk - En kvalitativ studie om chefsarbete och nätverksrelationer Seminariedatum: 2018-01-12 Ämne/Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ulf Gustavsson, Ebba Isacsson & Elin Nordahl Handledare: Stefan Sveningsson Nyckelord: Chefsarbete, chefsaktiviteter, nätverkande, relationer, värdeskapande, Syfte: Syftet med studien är att undersöka och nyansera vad en chefs nätverksrelationer innehåller som skapar värde i chefsarbetet. Metod: För att besvara studiens frågeställning har en kvalitativ fallstudie genomförts med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER