Sökning: "elitdemokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet elitdemokrati.

 1. 1. DEMOKRATIUPPDRAGET I GYMNASIESKOLAN : Lärares syn på demokratiuppdraget i gymnasieskolan.

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Salam Rabie; Andrina Benjamin; [2022]
  Nyckelord :Demokratiuppdrag; gymnasielärare; gymnasieskola; elitdemokrati; deltagardemokrati; allmän demokrati.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att undersöka hur gymnasielärare på svenska gymnasieskolor i Västerås undervisar i olika ämnen om demokratiuppdraget som varje lärare har som uppdrag. Syftet var vidare att undersöka hur dessa gymnasielärare praktiskt tillämpar demokratiuppdraget. LÄS MER

 2. 2. Hur deltagardemokratiska är e-förslagen? : En demokratistudie av inkomna e-förslag i Västerås stad

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Palovaara Katja; [2019]
  Nyckelord :Demokrati; deltagardemokrati; elitdemokrati; lokal demokrati; delaktighet; medborgardialog; invånardialog;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Vad gör en demokrati demokratisk? Er definition av demokrati, tack". : Om demokratiteorin i gymnasieskolan genom läroplan, läromedel och lärare sedan 2011.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Samuel Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :maximalistisk demokrati; minimalistisk demokrati; demokratiundervisning; mänskliga rättigheter; kvalitativ studie; läroplan för gymnasieskolan; polyarki; elitdemokrati; democracy as human rights; samhällskunskap.;

  Sammanfattning : Här följer en kvalitativ tvärsnittsstudie genom metodtriangulering vilken undersöker och tar fasta på den maximalistiska demokratiteorin i läroplanen, fem läromedel och fyra intervjuer med samhällskunskapslärare. Detta sker analytiskt utifrån utgångspunkten i tre demokratiteoretiska idealtyper: Shumpeters elitdemokrati, Dahls polyarki samt Goodharts Democracy as Human Rights (DHR). LÄS MER

 4. 4. Vad menas med demokrati? : en kritisk diskursanalys av demokratibegreppet i svenska tidningars ledare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Adrian Olsson; [2016]
  Nyckelord :press; Sverige; demokrati; ledarsidor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demokratibegreppet kan få flera betydelser. Det råder konkurrens kring att definiera det. Media är en arena varpå denna konkurrens kan förekomma. Tidningars ledarsidor kan betraktas som den del av tidningars innehåll där tidningens politiska ställningstaganden kommer till uttryck som starkast. LÄS MER

 5. 5. Omedvetna elitister? En studie av svenska journalisters förhållningssätt till två olika Demokratimodeller

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Theorin; [2011-11-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att beskriva svenska journalisters förhållningsätt till sitt demokratiska uppdrag. Vilket demokratiskt ideal strävar journalisterna mot genom sina yrkesideal? Och vilket demokratiskt ideal betraktar journalistkåren som önskvärt? Gynnar journalisterna sina egna demokratiideal i sin yrkesroll? Eller finns det en diskrepans mellan deras demokratiideal och den typ av demokrati som de faktiskt bidrar till? Frågorna besvaras genom att kartlägga journalisternas förhållningssätt till två polära demokratimodeller – elitdemokrati och deltagardemokrati. LÄS MER