Sökning: "elitdemokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet elitdemokrati.

 1. 1. Hur deltagardemokratiska är e-förslagen? : En demokratistudie av inkomna e-förslag i Västerås stad

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Palovaara Katja; [2019]
  Nyckelord :Demokrati; deltagardemokrati; elitdemokrati; lokal demokrati; delaktighet; medborgardialog; invånardialog;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Vad gör en demokrati demokratisk? Er definition av demokrati, tack". : Om demokratiteorin i gymnasieskolan genom läroplan, läromedel och lärare sedan 2011.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Samuel Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :maximalistisk demokrati; minimalistisk demokrati; demokratiundervisning; mänskliga rättigheter; kvalitativ studie; läroplan för gymnasieskolan; polyarki; elitdemokrati; democracy as human rights; samhällskunskap.;

  Sammanfattning : Här följer en kvalitativ tvärsnittsstudie genom metodtriangulering vilken undersöker och tar fasta på den maximalistiska demokratiteorin i läroplanen, fem läromedel och fyra intervjuer med samhällskunskapslärare. Detta sker analytiskt utifrån utgångspunkten i tre demokratiteoretiska idealtyper: Shumpeters elitdemokrati, Dahls polyarki samt Goodharts Democracy as Human Rights (DHR). LÄS MER

 3. 3. Vad menas med demokrati? : en kritisk diskursanalys av demokratibegreppet i svenska tidningars ledare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Adrian Olsson; [2016]
  Nyckelord :press; Sverige; demokrati; ledarsidor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demokratibegreppet kan få flera betydelser. Det råder konkurrens kring att definiera det. Media är en arena varpå denna konkurrens kan förekomma. Tidningars ledarsidor kan betraktas som den del av tidningars innehåll där tidningens politiska ställningstaganden kommer till uttryck som starkast. LÄS MER

 4. 4. Omedvetna elitister? En studie av svenska journalisters förhållningssätt till två olika Demokratimodeller

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Theorin; [2011-11-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att beskriva svenska journalisters förhållningsätt till sittdemokratiska uppdrag. Vilket demokratiskt ideal strävar journalisterna mot genom sinayrkesideal? Och vilket demokratiskt ideal betraktar journalistkåren som önskvärt? Gynnarjournalisterna sina egna demokratiideal i sin yrkesroll? Eller finns det en diskrepans mellanderas demokratiideal och den typ av demokrati som de faktiskt bidrar till? Frågorna besvarasgenom att kartlägga journalisternas förhållningssätt till två polära demokratimodeller –elitdemokrati och deltagardemokrati. LÄS MER

 5. 5. Gömd men inte glömd -demokrati i socialförvaltningen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Stenström; Mathilda Fält Zaar; [2006]
  Nyckelord :socialförvaltning; brukardemokrati; medborgardemokrati; demokratinorm; marknadsdemokrati; elitdemokrati; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : "Gömd men inte glömd" är resultatet av en studie av demokratin i socialförvaltningen i Lunds kommun. Genom att besvara frågeställningen: "är förvaltningen demokratisk?", utgör denna uppsats en djuporienetering i hur förhållandet mellan förvaltning och demokratin bör se ut och om detta efterlevs i praktiken. LÄS MER