Sökning: "elite sportswomen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden elite sportswomen.

  1. 1. ”Det är ju inte utseendet som avgör mina prestationer” : En kvalitativ studie om elitidrottande kvinnors kroppsuppfattning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Annie Nilsson; Marlene Andersson; [2018]
    Nyckelord :Body perception; elite sportswomen; social comparison; gender; generalized others; Kroppsuppfattning; elitidrottande kvinnor; sociala jämförelser; genus; generaliserade andre;

    Sammanfattning : Stereotypa bilder och ideal om vad som är manligt och kvinnligt syns idag tydligt i samhället även inom idrottssammanhang. Idrott har historiskt sett utmanat roller för vad som är manligt respektive kvinnligt. För kvinnor har utövandet av idrott inte alltid varit en självklarhet. LÄS MER