Sökning: "elitidrottare"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet elitidrottare.

 1. 1. Möjligheter och hinder vid elitidrottares karriärsavslut En intervjustudie med före detta elitidrottare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Nellie Tryggvesson; Helena Westerlund; [2021-11-01]
  Nyckelord :elitidrottare; hinder; karriärsavslutning; möjligheter; relation; stöd;

  Sammanfattning : Avslutningen av en elitidrottskarriär är en oundviklig händelse som alla elitidrottare en dag kommer att bemöta. Karriärsavslutningen kan se väldigt olika ut mellan olika individer samt påverkas av flera faktorer. Denna studie är en kvalitativ intervjustudie som handlar om möjligheter och hinder vid elitidrottares karriäsavslut. LÄS MER

 2. 2. Energitillgängligheten hos kvinnliga och manliga elitidrottare - baserat på en fyradagars kostregistrering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Matilda Erlandsson; Lina Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idrottare behöver äta stora mängder mat för att täcka sitt energibehov vilket har visats problematiskt och uppmärksammats som relativ energibrist hos både manliga och kvinnliga elitidrottare. Energitillgänglighet (EA) definieras som den energi som finns kvar till grundläggande fysiologiska processer efter att man räknat ut energiintag - energiförbrukningen från träning. LÄS MER

 3. 3. Basketspelare av elitklass : En kvalitativ studie om vad specialidrottslärare i basket anser vara viktiga förmågor hos elitspelare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Eva-Lotta Strömsten; [2021]
  Nyckelord :idrott; specialidrott; specialidrottslärare; basket; basketspelare; förmågor; egenskaper; elitidrott; elitnivå; elitspelare;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien syftar till att undersöka vilka förmågor som specialidrottslärare i basket anser vara viktiga för att kunna nå elitnivå inom basket. Frågeställningarna som kommer användas för att besvara studiens syfte är: vad innefattar uttrycket ”Förmåga att utöva specifik idrott på elitnivå” och vilka förmågor anses vara av stor betydelse för att bli framgångsrik basketspelare? Metod Studien använder en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och en tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Generaliserat ångestsyndrom och self-efficacy hos elitgymnaster : Förekomst och samband mellan generaliserat ångestsyndrom och self-efficacy till att uppnå idrottsspecifika mål hos unga svenska kvinnliga elitgymnaster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Petra Lindgren; Sophia Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :elite gymnast; generalized anxiety disorder; mental illness; self-efficacy; Sweden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett vanligt hälsoproblem hos unga svenska kvinnor. Ett växande intresse finns även för den psykiska hälsan hos elitidrottare eftersom forskning har identifierat en rad idrottsspecifika stressorer som ökar risken för psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Hur elitidrottare upplever sociala medierutifrån upplevelser relaterade tillprestationsångest – en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emma Höglund; [2021]
  Nyckelord :emotionell reglering; kognitiv ångest; prestation faktorer; Social Comparison-theory; somatisk ångest;

  Sammanfattning : .... LÄS MER