Sökning: "elitsport"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet elitsport.

  1. 1. Elitidrottares erfarenheter & tankar kring mental träning

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Sofie Panduro; Isabel Anselmo; [2019]
    Nyckelord :Mental träning; elitsport; elitidrottare;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom djupintervjuer få förståelse för hur elitidrottare använder sig av mental träning samt vilka erfarenheter och tankar de har kring den mentala träningen. Teori: Vi kommer att koppla vår studie till två teorier. Den socialkognitiva teorin och den omvända U- hypotesen. LÄS MER