Sökning: "elnoosh farhoudfar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden elnoosh farhoudfar.

  1. 1. It’s a match! : En kvalitativ studie om anställningsbarhet i rekryteringsprocesser

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Elnoosh Farhoudfar; [2016]
    Nyckelord :Anställningsbarhet; employability; kompetens; personlig anpassningsförmåga; karriärsidentitet; socialt kapital;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att studera begreppet anställningsbarhet ur ett organisationsperspektiv. Få studier har gjorts utifrån det organisatoriska perspektivet kring anställningsbarhet. Detta kan möjligtvis förklaras med att det främst är individens uppfattning och upplevelser som innefattas i begreppet. LÄS MER