Sökning: "emancipaive values"

Hittade 1 uppsats innehållade orden emancipaive values.

  1. 1. Kollektiva värderingar och demokrati

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Sverker Kock; Alexis Kyander; [2011]
    Nyckelord :emancipaive values; effektiv demokrati; human development sequence; Inglehart; Welzel; Teorell; Hadenius; korruption; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I denna uppsats prövar vi Welzel och Ingleharts reviderade moderniseringsteori, utifrån debatten som har uppstått kring den. Forskarna anser sig kunna bevisa ett kausalt samband mellan kollektiva demokratisträvanden och demokrati. De har även skapat ett nytt demokratimått som tar hänsyn till korruptionsgraden i ett land. LÄS MER