Sökning: "emelie quick"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden emelie quick.

 1. 1. Reproduktiva kvinnors upplevelser av att leva med diabetes typ 1 : Ur ett normperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emelie Quick; Jeanette Reuter; [2023]
  Nyckelord :Diabetes type 1; Hormones; Life experiences; Norms; Women;

  Sammanfattning : Background From a global perspective, around 8.4 million individuals live with diabetes type 1, which is a chronic disease for which complex medical treatment. The disease can lead to complications and women with type 1 diabetes have a higher risk of mental illness. Women with a medical disability also violate society's norms. LÄS MER

 2. 2. Missbruk är inget "Quick Fix" : En kvalitativ studie om anställning av person med tidigare missbruk utifrån ett arbetsgivarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Nilsson; Emelie Törsfeldt; [2022]
  Nyckelord :Employment; Alcohol; Addiction; Employer; Anställning; Alkohol; Missbruk; Arbetsgivare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur möjligheterna för anställning ser ut för tidigare alkoholmissbrukare, detta utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Syftet besvaras utifrån två frågeställningar: Hur ställer sig arbetsgivare till att anställa personer med ett före detta alkoholmissbruk? Vilka attityd kring alkoholmissbruk finns bland arbetsgivare? I uppsatsen tillämpas en kvalitativ metod beståendes av sju semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Reaktiva hundar i Sverige : en enkät till hundägare med reaktiva hundar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emelie Ortenvik; [2022]
  Nyckelord :hundar; reaktivitet; etologi; djurvälfärd;

  Sammanfattning : Reactivity can be explained as an animal’s sensitivity to environmental stimuli. Characteristics for reactivity in dogs are quick and intense reaction to different stimuli. The behaviours can be shown as aggression, fear, and excitement, such as barking, lunges and withdrawal. LÄS MER

 4. 4. "KL är ingen quick fix" : En studie om kooperativt lärande och berättande text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Lindqvist; Rose-Marie Hübinette; [2020]
  Nyckelord :Grundprinciper i kooperativt lärande; interaktion; läsförståelsestrategier; KL; kooperativt lärande; skrivstrategier; årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskaper om hur lärare arbetar med berättande text utifrån kooperativt lärande. I studien undersöks vilka likheter och/eller skill-nader som går att se be-roende på om lärare är utbildade inom kooperativt lärande eller om de bara är mer inspirerade av det kooperativa arbetssättet. LÄS MER

 5. 5. Företagsförsäkringar för resurseffektivisering hos tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Emelie Korse; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på de tillverkande företagen då det ständigt öppnas upp nya strategier för att resurseffektivisera verksamheten. Kunder förväntar sig snabba leveranser av unika produkter med hög kvalitet. Resurseffektivisering innebär att företaget reducerar onödig resursförbrukning i verksamheten. LÄS MER