Sökning: "emergency department"

Visar resultat 1 - 5 av 619 uppsatser innehållade orden emergency department.

 1. 1. Patienten med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Östman; Martina Rieem; [2023]
  Nyckelord :Emergency care; Mental health; Patient-centered values; Patient experience; Akutsjukvård; Patientupplevelser; Personcentrerad vård; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem. Tio till femton procent av alla som söker den somatiska akutmottagningen är patienter som lider av psykisk ohälsa. Den somatiska akutsjukvården kan medföra en komplex och stressfylld miljö och individer som lider av psykisk ohälsa påverkas av denna miljö negativt. LÄS MER

 2. 2. Faktorer av betydelse för handläggning av sepsis på akutmottagning -En litteraturöversikt med kvantitativ ansats

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Johansson; Ebba Hjelmstam; [2023]
  Nyckelord :Kompetens; Sepsis; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd med hög mortalitet. Upptäckten av tillståndet kompliceras av att kroppens reaktion mot den bakomliggande infektionen börjar innan kliniska symtom uppkommer vilket försvårar identifiering. LÄS MER

 3. 3. Vårda patienter vid vårdplatsbrist : Sjuksköterskors upplevelser på en akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Siirilä Gustafsson; Adam Ullisgård; [2023]
  Nyckelord :emergency department; hospital bed shortage; nurse; nursing care; patients awaiting admission; akutmottagning; inläggningsklar patient; omvårdnad; sjuksköterska; vårdplatsbrist;

  Sammanfattning : Bakgrund: En akutmottagning har som mål att bedöma, vårda och stabilisera akut sjuka patienter. De patienter som behöver fortsatt vård kommer att läggas in på en vårdavdelning. Vårdplatsbristen leder till att patienter blir kvar på akutmottagningen. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av vårdpersonalens bemötande på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kajsa Andersson; [2023]
  Nyckelord :Emergency department; encounter; patient experience; Akutmottagning; bemötande; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion: Vistelsen på akutmottagningen präglas av möten med flera olika vårdprofessioner. När vårdpersonalen engagerar patienten i en öppen dialog ökar patienternas delaktighet samt patientsäkerheten. Bristande bemötande kan leda till att patientsäkerheten äventyras samt onödiga kostnader då obefogade åtgärder genomförs. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelser av palliativ vård på akutmottagningar : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alexandra Bjärbo Svanström; Madeleine Johansson; [2023]
  Nyckelord :Emergency department; Experiences; Literature review; Palliative care; Relatives; Akutmottagning; Litteraturöversikt; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Palliativa patienter har ett komplext vårdbehov och för närstående kan det vara en givande men påfrestande tid. Det är därför viktigt att den palliativa vården bedrivs på ett värdigt och respektfullt sätt. LÄS MER