Sökning: "emergency medical dispatch operators"

Hittade 1 uppsats innehållade orden emergency medical dispatch operators.

  1. 1. PRIORITERING FRÅN LARM TILL SJUKHUS : En retrospektiv registerstudie om bedömningar i den prehospitala vårdkedjan

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Martin Lundblad; Helena Svensson; [2017]
    Nyckelord :Ambulance nurse; emergency medical dispatch operators; assessments; prioritizing; patient safety; caring science; Ambulanssjuksköterska; larmoperatör; bedömning; prioritering; patientsäkerhet; vårdvetenskap;

    Sammanfattning : Introduction: When in care, patients are assessed and prioritised throughout the whole process of care, but to perform these assessments is a complex task. The emergency dispatch center performs the assessment and prioritise the patient over the phone, and do not see them in person. LÄS MER