Sökning: "emergency preparedness"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden emergency preparedness.

 1. 1. Skogsägarens roll i det småländska lokalsamhällets krisberedskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Gustav Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Forest fire; Forest owner; Volunteer; Fire brigade; Emergency services; Cooperation; Skogsbrand; Skogsägare; Frivilliga; Brandvärn; Räddningstjänst; Samverkan;

  Sammanfattning : Räddningstjänsters behov av frivilliga värn för att bekämpa skogsbränder undersöktes och en enkät skickades ut till skogsägare i Småland för att undersöka deras vilja och förmåga att bidra till skogsbrandvärn. Räddningstjänsterna ansåg att de hade ett behov av värn vid sidan av sin ordinarie personal och beskrev förutom ett antal kriterier för att värnet skulle fungera bra också ett antal kompetenser samt maskiner som kunde komma till användning vid bekämpning av skogsbränder. LÄS MER

 2. 2. "En kugge i krigsapparaten" : Bibliotekens roll i svensk kris- och krigsberedskap

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM; Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Camilla Wallin Lämsä; Marie-Louise Joyce; [2020]
  Nyckelord :Civil defense; Psychological Defense; Discourse analysis; Policy analysis; Library Policy; Library and Society; Sweden; Crisis; Emergency preparedness; Coronavirus; Totalförsvaret; psykologiskt försvar; diskursanalys; policyanalys; bibliotekspolitik; bibliotek och samhälle; kriser; krishantering; coronavirus;

  Sammanfattning : In this thesis we explore the idea presented in the Swedish National Library Strategy (2019) to tie the public libraries closer to the nation’s total defense system. The purpose of the study has been to understand which problem this idea was formulated as a solution to and how the suggestion is problematized by information science professionals, using critical discourse analysis methods developed by Carol Bacchi. LÄS MER

 3. 3. Kris på förskolan - En kvalitativ analysstudie om krisarbete på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Paula Dalin; Jeanette Borglin; [2020]
  Nyckelord :emergency preparedness; pandemic; resilience; attachment; children; preschool;

  Sammanfattning : Vårt syfte med undersökningen är att granska pedagogers pågående och efter krisarbete i förskolan samt hur pedagoger stötar och möter barn i en krissituation. Vi vill bidra med kunskap om resiliens och hur pedagoger kan arbeta med resiliens för att förhindra psykiska problem i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Att vårda svårt sjuka eller skadade prehospitalt på landsbygden : Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Englund; Ulrika Karlqvist; [2020]
  Nyckelord :Out of hospital care; rural areas; nursing; experiences; critical illness; Ambulanssjukvård; glesbygd; omvårdnad; upplevelser; kritiska tillstånd;

  Sammanfattning : Introduktion: Den senaste tidens medicinska utveckling har medfört en centralisering av akutmottagningar och sjukhus med specialistsjukvård. Det betyder fler och längre ambulanstransporter som i sin tur ställer högre krav på den prehospitala personalen. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en konceptuell modell för simulering av svensk akutsjukvårds katastrofmedicinska förmåga

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Ola Andersson; Emma Sandahl; [2020]
  Nyckelord :Simulering; modellering; konceptuell modell; vårdlogistik; katastrofmedicin; förmågeanalys; flaskhalsar; sjukvård; sjukhus;

  Sammanfattning : I den föränderliga värld vi lever i med nya, ofta komplexa, hot och risker är en god förmåga att handskas med det oväntade viktigt. Sjukvården måste liksom andra ingående aktörer i en räddningsinsats öva och förbereda sig för alla tänkbara scenarier. LÄS MER