Sökning: "emergent literacy"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden emergent literacy.

 1. 1. Förskollärares uppfattningar om högläsning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yasmin Rasteh; Farah Said; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; språkliga metoder; språkutveckling; literacy; emergent literacy;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra en studie kring olika förskollärares arbete med barns språkutveckling. Anledningen till att vi valde att göra den här studien är för att vi lagt märke till att förskolorna vi arbetat/praktiserat på har haft varierande arbetssätt kring barns språkutveckling. Fokus ligger framförallt på högläsning. LÄS MER

 2. 2. Preschool children´s meeting with literacy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jesenka Sehic Musinovic; Florije Zeqiri Fejzullahi; [2019]
  Nyckelord :Literacy; emergent literacy; sociokulturellt perspektiv; barns literacyhistoria; högläsning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka metoder och arbetssätt förskollärare förhåller sig till för att främja barns språkutveckling genom läsning i förskolan. Denna studie görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv och baserar sig på grundtesen att människors interaktion, möten med varandra, är betydelsefullt för hur språkinlärning och lärandet sker i samspelet med andra i olika situationer och med olika verktyg. LÄS MER

 3. 3. Att leka med språket som en väg till skrift- och läsförståelse : En studie om pedagogernas arbete med små barns tidiga litteracitetsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennie Nordquist; Emma Holma; [2018]
  Nyckelord :emergent literacy; pedagogens roll; språkutveckling; sociala samspel; språkmiljö.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om pedagogers arbete med små barns tidiga littracitetsutveckling. Vårt syfte med studien var att undersöka hur verksamma pedagoger arbetar och tänker gällande miljöns erbjudanden likväl som den egna rollen för att väcka och fånga upp barns intresse och lärande i litteracitetsaktiviteter i spontana situationer. LÄS MER

 4. 4. Högläsningens betydelse för barns utveckling av literacy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Johanna Hällström; [2018]
  Nyckelord :Emergent Literacy; Literacy; Delaktighet; Högläsning; Lek; Språk; Utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att ur ett förskollärarperspektiv undersöka vad högläsningen har för betydelse för barns utveckling av literacy. De teoretiska utgångspunkterna hämtas från forskningsfältet literacy som handlar om att kunna läsa och skriva samt förståelsen av symboler, språkliga verktyg och hur man kan använda dem i samspel med andra. LÄS MER

 5. 5. Högläsning i förskolan - En studie om förskollärares syn på högläsning i flerspråkiga miljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hiba Saed; Asmaa Elabdallah; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; högläsning; språkutveckling; modersmål;

  Sammanfattning : I examensarbetet redovisas hur pedagoger på två olika förskolor ser på och arbetar med högläsning i förskolan. Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger högläser för barnen i flerspråkiga förskolor. LÄS MER