Sökning: "emergent literacy"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden emergent literacy.

 1. 1. Högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sabine Andersson; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; literacy; emergent litreracy; språkutveckling; och sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och analysera förskollärarens syfte med och uppfattning om högläsning i relation till barns språkutveckling. I studien användes de teoretiska begreppen literacy, emergent literacy, språkutveckling och sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i Vygotskij. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ju alltid på tapeten med högläsning” : En kvalitativ studie om åtta lärares uppfattningar om sitt arbete med högläsning i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Halléhn; Felicia Grufman; [2020]
  Nyckelord :emergent comprehension; emergent literacy; högläsning; läsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie var att undersöka hur högläsning används enligt lärare i lågstadiet samt vilka uppfattningar de har om dess nytta och effektiva sätt att arbeta med den. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer med åtta lärare i år 1–3. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i förskolan - En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av sina arbetssätt med högläsning för att främja barns litteracitetsförmågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Magdalena Dragicevic; Kristina Milacic; [2020]
  Nyckelord :Emergent literacy; Förskollärare; Högläsning; Literacy; multimodalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare beskriver hur de arbetar med högläsning för att främja barns litteracitetsutveckling. Vi valde att undersöka detta, eftersom vi efter våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder, hade delade tankar om hur förskollärare arbetar med högläsning i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares uppfattningar om högläsning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yasmin Rasteh; Farah Said; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; språkliga metoder; språkutveckling; literacy; emergent literacy;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra en studie kring olika förskollärares arbete med barns språkutveckling. Anledningen till att vi valde att göra den här studien är för att vi lagt märke till att förskolorna vi arbetat/praktiserat på har haft varierande arbetssätt kring barns språkutveckling. Fokus ligger framförallt på högläsning. LÄS MER

 5. 5. Preschool children´s meeting with literacy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jesenka Sehic Musinovic; Florije Zeqiri Fejzullahi; [2019]
  Nyckelord :Literacy; emergent literacy; sociokulturellt perspektiv; barns literacyhistoria; högläsning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka metoder och arbetssätt förskollärare förhåller sig till för att främja barns språkutveckling genom läsning i förskolan. Denna studie görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv och baserar sig på grundtesen att människors interaktion, möten med varandra, är betydelsefullt för hur språkinlärning och lärandet sker i samspelet med andra i olika situationer och med olika verktyg. LÄS MER