Sökning: "emil bostedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden emil bostedt.

  1. 1. Kravinsamling inom agila BI-projekt : En fallstudie på Agio System och Kompetens AB

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

    Författare :Emil Bostedt; William Dinborn; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka och analysera hur kravinsamlingsprocessen för agila BI-projekt går till från ett utvecklarperspektiv. Studiens teoretiska referensram är uppbyggd avteori inom områdena BI, agila metoder och kravinsamling. LÄS MER