Sökning: "emissionsgarantier"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet emissionsgarantier.

 1. 1. Emissionsgarantier - En analys i ljuset av rättspraxis och kapitalmarknadsrättsliga regleringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Krappe; [2019]
  Nyckelord :Emissionsgarantier; Teckningsutfästelser; Emission; Nyemission; Aktier; NJA 2016 s.107; NJA 1918 s.394; Emittentbolag; Teckningslikvid; Standby-underwriting.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid inledandet av en nyemissionsprocess ligger det i bolagets intresse att analysera marknadens intresse för deltagande i emissionen. Det kan ligga i bolagets intresse att vända sig till en alternativ finansiär för att säkerställa att kommande nyemission blir fulltecknad, detta görs genom ett teckningslöfte från finansiären som innebär att finansiären åtar sig, mot vederlag, teckna de aktier som blir över i nyemissionen. LÄS MER

 2. 2. Emissionsgarantier - garanti eller avsiktsförklaring?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dennis Engstrand; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Säkra emissionsgarantier : en guide

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kira Unger; [2017]
  Nyckelord :Avtalsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Emissionsgarantier - I gränslandet mellan aktiebolagsrätt och avtalsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Fäldt; [2016]
  Nyckelord :associationsrätt; avtalsrätt; emissionsgaranti; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In connection to new share issues it is common that the issuer finds a guarantor, which is willing to secure the new issue. In exchange for a payment, either in cash or in shares, the guarantor commits to subscribe a certain amount of shares, provided that others are not subscribing all shares. LÄS MER

 5. 5. En förbindande obundenhet - Emissionsgarantier i ljuset av HD:s dom i mål nr T 3313-14

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Vinnerljung; [2016]
  Nyckelord :finansrätt; emissionsgaranti; T 3313-14.; teckningsutfästelse; bolagsrätt; emissionsgarantier; teckningsåtagande; Associationsrätt; Stand-by underwriting; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Aktieteckning ska enligt ABL ske på en särskild teckningslista, och en aktieteckning som avviker från den föreskrivna formen är ogiltig. Löften att i framtiden teckna sig för aktier regleras däremot inte i lag. I rättsfallet NJA 1918 s. LÄS MER