Sökning: "emissionskoefficient"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet emissionskoefficient.

 1. 1. Flödesanalys av spårelement från källa till slam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Cecilia Johnsson; [2011]
  Nyckelord :antimony; gold; cadmium; silver; bismuth; emission coefficient; SoFi; improvement of the wastewater; sludge; arable land; antimon; guld; kadmium; silver; vismut; emissionskoefficient; SoFi; uppströmsarbete; slam; återföring; jordbruksmark;

  Sammanfattning : I det svenska samhället tillför diffusa och direkta föroreningskällor metaller till avloppsreningsverk, metaller som sedan hamnar i avloppsslam och recipient. Avloppsslam innehåller höga halter av växtnäringsämnen som bör återföras till jordbruksmark, men om detta ska ske får inte metallhalterna i slammet vara för höga. LÄS MER

 2. 2. Substansflödesanalys av tungmetaller i avloppssystemet : - Nytt verktyg testat på Sigtuna och Solna kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sara Agduhr Eronen; [2010]
  Nyckelord :Substansflödesanalys; tungmetaller; emissionskoefficient; källfördelning; SoFi; uppströmsarbete;

  Sammanfattning : Tungmetallflödet i den urbana miljön kan leda till resursproblem för att återföring avavloppsslam som växtnäring till brukbar jord kan försvåras av tungmetallhalter. Syftet med examensarbetet var att bidra till Käppalaförbundets uppströmsarbete genom att identifiera tungmetallkällor i avloppssystemet. LÄS MER