Sökning: "emittering"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet emittering.

 1. 1. CoCo-obligationer inom europeiska banker - En studie over utvecklingen av innehavet samt specifika faktorer som påverkar emitteringen av dessa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Andersson; Isabelle Svensson; [2019-07-03]
  Nyckelord :CoCos; Contingent Convertibles; emittering; eget kapital; AT1; bank.;

  Sammanfattning : Introduktion och problem: Contingent Convertibles, benämnt CoCos, blev mer vanligtförekommande inom banker efter finanskrisen 2007 - 2008. Det är en alternativobligationsform och klassificeras som ett skuldinstrument med inslag av egenskaper för egetkapital. LÄS MER

 2. 2. Green Bonds – A beneficial financing form?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Daniel Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :Green bonds; financing; CSR; Real Estate; Gröna Obligationer; finansiering; CSR; Fastigheter;

  Sammanfattning : Title: Green bonds – A beneficial financing form? Purpose: The purpose of this master thesis was to examine housing companies reasoning behind issuing green bonds for financing their projects. What advantages and disadvantages that are currently connected to green bonds and if the green bond market can motivate companies to build more sustainable. LÄS MER

 3. 3. Gröna obligationer - ett symbolpolitiskt fenomen? : En kvalitativ fallstudie om politiska innovationer drivs av instrumentella- eller symbolpolitiska motiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Sundberg; [2016]
  Nyckelord :Gröna obligationer; symbolpolitik;

  Sammanfattning : Innovationer blir allt viktigare i dagens samhälle. Detta för att samhällsutvecklingen ska gå framåt. Innovativa idéer är till för att bidrar till lösningar av de samhällsutmaningar vi står inför idag. Då innovationer spelar allt större roll i samhället är det viktigt att veta vad det är som driver innovativt beslutsfattande. LÄS MER

 4. 4. No-petition klausuler ur ett svenskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christine Persson; [2007]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med att vårt samhälle blir allt mer internationellt blir vi också allt mer beroende av att ha en rättslig struktur som är gångbar i internationella sammanhang. Företag idag strävar efter internationellt erkännande och ser det som positivt att kunna göra affärer världen över. LÄS MER

 5. 5. Trådlöst nätverk i ett marint basområde

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Lüning; [2001]
  Nyckelord :Smygteknik; Marinen; Nätverk; Sverige; Uppsatser; Chefsprogrammet 1999-2001;

  Sammanfattning : Uppsatsen på c-nivå är en av de viktigaste huvudkurserna på Försvarshögskolans chefsprogram och fungerar som syntes och slutexamination av den tekniska profilering. Syftet med avhandlingen är att utifrån en given kravspecifikation analysera  två WLAN-system som är tänkbara lösningar för ett trådlöst nätverk i ett marint basområde. LÄS MER