Sökning: "emma dahlin"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden emma dahlin.

 1. 1. Small hauliers' perception of battery electric vehicles : An investigation of opportunities, barriers and potential ownership models

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Magdalena Bohlin; Emma Dahlin; [2023]
  Nyckelord :Transport; Haulier; Battery electric vehicle;

  Sammanfattning : Today, one third of Sweden’s total greenhouse gas emissions come from domestic transport. To reduce these emissions, the Swedish government has set emission targets. To meet these and to avoid the global impacts of climate changes, the need for new technologies and new fuels to replace fossil fuels has become evident. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att förebygga polyfarmakologisk behandling hos äldre patienter : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Evelina Dahlin; Emma Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :förebygga; polyfarmaci; samverkan i team; säker vård; äldre 65 ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Polyfarmaci hos äldre är ett av vårdens stora problemområden. Många äldre patienter är missnöjda med det höga antalet tabletter de konsumerar. Polyfarmaci kan leda till negativa konsekvenser som exempelvis fall, konfusion och sjukhusinläggningar. LÄS MER

 3. 3. Effekterna av bukläge hos intensivvårdspatienter som utvecklat ARDS

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Dahlin; Jonathan Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :Bukläge; ARDS; Intensivvård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: På intensivvårdsavdelningar (IVA) vårdas patienter som är allvarligt sjuka och sjuksköterskorna som arbetar på IVA är specialistutbildade för att kunna vårda och behandla i komplexa vårdsituationer. En allvarlig sjukdomsbild som behandlas på IVA är Acute Respiratory Distress Syndrome; ARDS. LÄS MER

 4. 4. How Brand Activism Affects Consumer Attitude : A study on Swedish consumers’ attitudes towards companies using brand activism, with the Black Lives Matter movement as context

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Lundemo Dahlin; Diana Araf; [2021]
  Nyckelord :Black Lives Matter; Woke-washing; Brand activism; Social movements; Consumer attitude; Brand attitude; Consumer behavior; BLM; Black Lives Matter; Woke-washing; Brand activism; Sociala rörelser; konsumentattityd; varumärkesattityd; konsumentbeteende; BLM;

  Sammanfattning : Black Lives Matter rörelsen engagerade människor både internationellt och nationellt under våren 2020. Företag var inte sena med att ta ställning och visa deras stöd i frågan, vilket ledde till olika typer av reaktioner bland deras konsumenter. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en webbapplikation för välgörenhetsdonationer : Betydelsen av navigerbarhet, tillförlitlighet och intresseväckande design för webbapplikationer avsedda för att skänka pengar till välgörenhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Martin Jonson; Amanda Christiansen; Albin Ytterberg; Emma Dahlin; Gustaf Lindgren; Malte Byström; Marcus Alvebro; Martin Svanberg; [2021]
  Nyckelord :tillförlitlighet; intresseväckande; navigerbarhet; välgörenhet; välgörenhetsorganisation; webbapplikation; donation;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade att undersöka hur en webbapplikation för välgörenhetsdonationer, kunde utformas så att en användare upplever den som intresseväckande, lättnavigerad och tillförlitlig. Utvecklingen av denna webbapplikation delades upp i två iterationer med två användartest och resultaten jämfördes. LÄS MER