Sökning: "emma johnsson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden emma johnsson.

 1. 1. Miljöcertifiering - en självklarhet? : Hur hotell i Umeå arbetar med hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Emma Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; hospitality; CSR; environmental certifications; hotels.;

  Sammanfattning : The general public has become increasingly aware of the environmental effects humanity has on the planet. They expect companies to take responsibility and to sell green products. At the same time tourism and the hospitality sector contributes to the economic growth of society. LÄS MER

 2. 2. Optimala- och miniminivåer för belysningsstyrkan i anläggningar med produktionshöns

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emma Brodin; Janni Johnsson; [2021]
  Nyckelord :illuminance; light intensity; production hens; laying hens; animal welfare; hens for breeding; animal health inspections.; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Factory produced chicken meat has the lowest climate impact and domesticated poultry, (Gallus gallus), is the world's most commonly bred animal. In Sweden the production of poultry is increasing, also the size of an average facility with chickens is increasing. LÄS MER

 3. 3. Att frivilligt välja K3 framför K2 : en kvalitativ studie i små svenska företag ur revisorns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emma Johnsson; Johanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :K3-regulation; K2-regulation; principle-based accounting; rules-based accounting; stakeholder theory; institutional theory; positive accounting theory; K3-regelverket; K2-regelverket; principbaserad redovisning; regelbaserad redovisning; intressentteorin; institutionell teori; positiv redovisningsteori;

  Sammanfattning : Redovisningen syftar till att generera en rättvisande bild av ett företags finansiella ställning. Forskning visar att den principbaserade redovisningen ger en mer rättvisande bild av ett företag än den regelbaserade. Det är Bokföringsnämnden som skapar normgivningen för svenska företag som inte är tvingade att tillämpa IFRS. LÄS MER

 4. 4. Vuxna patienters upplevelser av sjuksköterskors omhändertagande på en akutmottagning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Frida Persson; Emma Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Communication; Emergency department; Experience; Nurse; Patient.; Akutmottagning; Kommunikation; Patient; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla människor kommer någon gång att behöva besöka en akutmottagning, vare sig det är för sin egen skull eller som anhörig. Ett besök på akutmottagningen kan präglas av oro, ängslan och rädsla då väntetiderna kan vara långa och personalen otillräcklig i form av en för liten mängd personal. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans smärthantering av cancerrelaterad smärta : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Johnsson; Malin Liedman; [2020]
  Nyckelord :Cancerrelated pain; nursing; pain management; patient perception; Cancerrelaterad smärta; omvårdnad; patientuppfattning; smärthantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett vanligt förekommande symtom vid cancer. Trots tydliga riktlinjer för hur omvårdnad vid cancerrelaterad smärta ska bedrivas, är smärta fortfarande ett problem för många patienter med cancer. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig för patienten och har en betydande roll i smärthanteringen. LÄS MER