Sökning: "emotion regulation strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden emotion regulation strategies.

 1. 1. "Det hjälper inte någon annan att man går sönder, man måste vara snäll mot sig själv också" - En kvalitativ studie om skolkuratorers beskrivningar av känslor, känslohantering och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hannah Alpadie; Hanna Lindholm; [2023]
  Nyckelord :Keywords: School Counselor; Emotions; Emotional work; Coping; Empathy fatigue Nyckelord: Skolkurator; Känslor; Känslohantering; Känslomässig utmattning; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase the knowledge of how school counselors describe what emotions can emerge while interacting with students, how they deal with their emotions when they emerge and the consequences of their emotion regulation. The study is based on semi-structured interviews with eight school counselors in Sweden who have had at least one six-month employment at a school. LÄS MER

 2. 2. Vägen tillbaka till skolbänken - En realistisk forskningsöversikt om orsaker och interventioner för elever med problematisk skolfrånvaro

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Ottosson; [2022]
  Nyckelord :Problematic school absenteeism; realistic review; multimodal intervention; mechanism; configuration; context; school attendance; behaviorism; systems theory.; Problematisk skolfrånvaro; realistisk översikt; multimodal intervention; mekanism; konfiguration; kontext; skolnärvaro; behavioristisk teori; systemteori.;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro är ett omfattande problem som kan få sociala, emotionella och kunskapsmässiga konsekvenser för barn och ungdomar. Forskning visar att multimodala interventioner är effektiva i att öka skolnärvaro, vilka programstrategier inom interventionerna som fungerar i vilka kontexter saknas däremot kunskap om. LÄS MER

 3. 3. Gender Differences in the Neural Basis of Emotion Regulation: A Systematic Review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Angelina Fridlund; [2022]
  Nyckelord :emotion regulation; neural basis; gender differences; neuroimaging;

  Sammanfattning : Gender differences in emotion regulation (ER) are well documented, but studies have often relied on behavioral and self-report data. Less is known about gender differences in the neural basis of ER. This systematic review aims to fill this gap and investigate gender differences in the neural basis of ER. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars strategier för känsloreglering: psykometriska egenskaper hos instrumentet Adolescents' Emotion Regulation Strategies Questionnaire, version 2 (AERSQ:2)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malena Mertin; Paula Tikkanen; [2022]
  Nyckelord :känsloreglering; strategier för känsloreglering; högstadiet; Adolescents’ Emotion Regulation Strategies Questionnaire AERSQ ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det behövs validerade skattningsskalor för att mäta strategier för känsloreglering hos ungdomar, som är särskilt framtagna för ungdomar. Denna kvantitativa tvärsnittsstudie ämnade undersöka de psykometriska egenskaperna hos instrumentet Adolescents’ Emotion Regulation Strategies Questionnaire, version 2 (AERSQ:2). LÄS MER

 5. 5. Differences within emotion regulation frequency and perceived effectiveness amongst youth footballers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Victor Rudolfsson; Christian Pizevski; [2021]
  Nyckelord :Emotion regulation; youth footballers; differences; performance; Känsloreglering; unga fotbollsspelare; skillnader; prestation;

  Sammanfattning : Previous research indicates that appropriate emotional responses might be beneficial in termsof improving physical ability, improving the quality of team interaction, reducing the risk oflosing self-control, reducing the risk of injury and improving interpersonal and organizationaldynamics. Furthermore, it is proposed that the effectiveness of emotion regulation (ER)strategies is a bearing factor regarding sport performance. LÄS MER