Sökning: "emotional adaptation"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden emotional adaptation.

 1. 1. Polisen som en känslokameleont - En intervjustudie om emotionellt arbete inom polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nicole Larsson; [2019]
  Nyckelord :Key words: police; emotion management; emotional adaptation; feeling rules; deep acting; surface acting and emotional dissonance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is based on six interviews with a mixture of female and male police officers regarding their emotional labour. The purpose of the study has been to examine how the police handle their emotions, as well as account for experienced differences between feelings that arise at meetings with perpetrators or crime victims. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede : utifrån ett personcentrerat perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Hjälmdahl; Rebecka Norberg; [2019]
  Nyckelord :District nurse; home care; palliative care; person-centered care; end of life care; Distriktssköterska; hemsjukvård; palliativ vård; personcentrerad vård; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård kännetecknas av att förbättra livskvaliteten i livets slutskede utifrån en helhetssyn. Det palliativa förhållningssättet omfattar alla patienter i livets slutskede, oavsett diagnos, och distriktssköterskan i hemsjukvården är både ett praktiskt och känslomässigt stöd. LÄS MER

 3. 3. Ung vuxen med cancer - behov och upplevelser under och efter behandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Schüttler; Hanna Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Young adult; cancer; experiences; needs; psychosocial support; nurses; Ung vuxen; cancer; upplevelser; behov; psykosocialt stöd; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: In Sweden, approximately 800 young adults between 16-30 years of age are affected by a cancer disease. Studies has shown that this is not only the medical treatment that affects how patients live with their cancer, but also how their psychological health are affected. LÄS MER

 4. 4. Salutogent ledarskap - Hur chefer gör ledarskap inom LSS-verksamheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zandra Malmberg; [2018]
  Nyckelord :ledarskap; salutogent förhållningssätt; LSS-verksamhet; salutogent ledarskap; salutogenic approach; caregiver; social work; leadership;

  Sammanfattning : Abstrakt: Samhället är under ständig utveckling vilket innebär en anpassning och omställning på arbetsplatserna. Detta medför krav på prestation och effektivitet vilket kan sätta det mänskliga förutsättningarna i andra hand. LÄS MER

 5. 5. Strategier som personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom använder för att hantera vardagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Persson; Martin Lindén; [2018]
  Nyckelord :Chronic obstructive pulmonary disease; COPD; coping; day-to-day life; strategies; Dagligt liv; hantering; KOL; kronisk obstruktiv lungsjukdom; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antal personer som lider av Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) ökar både i Sverige och i världen. KOL beskrivs som en kronisk, progressiv sjukdom som orsakar en betydande känsla av ohälsa och leder till lidande. LÄS MER