Sökning: "emotional fatigue"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden emotional fatigue.

 1. 1. Personlighet och arbetsrelaterad utmattning : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anna Holmberg; [2021]
  Nyckelord :Work-related fatigue; personality; the five-factor model; the Big Five; Arbetsrelaterad utmattning; personlighet; femfaktormodellen; Big Five;

  Sammanfattning : Mental illness as a part of work-related fatigue may in some cases lead to longperiods of sick leave. This in turn often has major consequences for the individual, the workorganisation and the society. Present study examines the relationship between personality andwork-related fatigue. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av livet efter ett hjärtstopp : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Miguel Johansson; Heaven Tesfayesus; [2021]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Experience; Qualitative; Surviving; Erfarenhet; Hjärtstopp; Kvalitativ; Överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige rapporterades cirka 61 781 fall av hjärtstopp utanför sjukhus underåren 1990–2011. Vid ett hjärtstopp krävs det att åtgärder snabbt sätts in för att patientenska överleva. Att överleva ett hjärtstopp är vanligen en traumatisk upplevelse som ävenkan leda till kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 3. 3. Ambulanspersonalens hantering av svåra upplevelser i arbetet : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cornelia Moström; [2021]
  Nyckelord :Ambulance personnel; Emotional impact; Experiences; Management mechanisms; Ambulanspersonal; Emotionell påverkan; Hanteringsmekanismer; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Ambulanspersonalen riskerar vid varje arbetspass att bli utkallade på ambulansuppdrag som kan vara svåra händelser. Svåra händelser beskrivs som händelser som påverkar ambulanspersonalen emotionellt. Att inte hantera och bearbeta svåra upplevelser de möter i arbetet kan leda till fysisk, men även psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. ”Det var min närmsta arbetsledare och min chef som gav mig det emotionella stödet, som hade störst betydelse” : En kvalitativ studie om det emotionella stödets betydelse i samband med socionomers återgång i arbete efter sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Eva Björklind; [2021]
  Nyckelord :Sick leave; Absenteeism; Fatigue syndrome; Clinical burnout; Social support; Emotional support; Support from the employer; Social worker; Sjukskrivning; Utmattningssyndrom; Socialt stöd; Emotionellt stöd; Arbetsgivares stöd; Socionom;

  Sammanfattning : People in Sweden are living longer than ever before, as research and improvements in medical care become progressively more advanced. Yet, absenteeism related to stress and clinical burnout has increased dramatically in the past decade. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelse av att leva med kolorektal cancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Dahlberg Larsson; Simon Svensson; [2021]
  Nyckelord :Colorectal cancer; Experience; Literature review; Live with.; Kolorektal cancer; Leva med; Litteraturöversikt; Upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Sverige, vars symtom och behandling kan ha negativa följder i det dagliga livet och medföra nedsatt livskvalité, vilket ställer stora krav på sjuksköterskan att uppmärksamma nuvarande och potentiella kort- och långsiktiga behov. Genom ökad kunskap och förståelse för personers upplevelse av att leva med kolorektal cancer kan sjuksköterskan främja deras egenvård och därmed deras livskvalité. LÄS MER