Sökning: "emotionell förmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden emotionell förmåga.

 1. 1. NYUTEXAMINERAD OCH HELT FÄRDIG : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emmy Gunnarsson; Matilda Wiesel; [2020]
  Nyckelord :Experiences; newly graduated nurse; stress; Nyutexaminerad sjuksköterska; stress; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är vanligt förekommande för såväl student som för sjuksköterska. Vid negativ stress uppstår det en obalans mellan förmåga och krav och hälsan blir drabbad. Att få ett större ansvar samt vara oerfaren är väldigt krävande för den nyutexaminerade sjuksköterskan. LÄS MER

 2. 2. Förskolepersonalens emotionella kompetens och känsloreglering : En litteraturstudie om neuroplasticitetens potential för emotionell utveckling i förskolan

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Säterborg; [2019]
  Nyckelord :Känslor; känsloreglering; emotionell utveckling; emotionell kompetens; förskolepersonal; utbildning; neuroplasticitet;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien syftar till att undersöka hur förskolepersonalens känsloreglering och strategier för att arbeta med känslor kommer till uttryck i aktuell forskning. Litteraturstudien ämnar även att ta reda på hur forskningen kan användas i förskolepersonalens yrkesroll. LÄS MER

 3. 3. Women's sense of security during childbirth

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Sofia Daniels; [2019]
  Nyckelord :birth experience; control; sense of security; support; qualitative content analysis; förlossningsupplevelse; kontroll; kvalitativ innehållsanalys; stöd; trygghet;

  Sammanfattning : Background: The birth experience has long-term implications on women’s health. Previous research mainly focuses on risk factors and traumatic birth. The lack of a salutogenic perspective on the birth experience is troublesome since childbirth generally is a healthy life event with the capability of empowering women and their families. LÄS MER

 4. 4. Upplevd stress och stresshantering hos universitetsstudenter, en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Emil Appelros; [2019]
  Nyckelord :Stress; stresshantering; copingstrategi; tidspress; osäkerhet; återhämtning;

  Sammanfattning : SCB (2017) rapporterar att sju av tio högskolestudenter upplevde sig stressade flera dagar i veckan, ungefär 40 % av studenterna upplevde det också problematiskt att kombinera studier med privatliv. Studiens syfte var att undersöka hur universitetsstudenter upplevde stress och stresshantering. LÄS MER

 5. 5. Syskonordning och personlighet : En kvantitativ studie relaterad till femfaktormodellen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Denise Gahnberg; [2019]
  Nyckelord :Positionen i syskonskaran; förstfödd; senare född; personlighet; femfaktormodellen; grad av öppenhet; grad av utåtriktning; grad av samarbetsvillighet; grad av samvetsgrannhet; grad av emotionell instabilitet; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Syskonrelationer är ett ämne som de flesta individer kan relatera till. Det vanligaste antalet syskon i Sverige är två till tre. Enligt tidigare forskning gynnas förstfödda av sin position i syskonskaran när det gäller socioekonomiska utfall. LÄS MER