Sökning: "emotionell tillgänglighet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden emotionell tillgänglighet.

 1. 1. Närvaro på distans : psykodynamiska terapeuters erfarenhet av att övergå till att bedriva terapi på distans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Josefine Callenberg; [2021]
  Nyckelord :Distance therapy; Online therapy; PDT; Therapeutic presence; Telepresence; Analytic frame; Therapeutic process; Distansterapi; Onlineterapi; PDT; Terapeutisk närvaro; Telepresence; Terapeutisk ram; Terapeutiska processer;

  Sammanfattning : Inledning: Även om distansterapi visat sig vara effektivt och ger ökad tillgänglighet är många terapeuter ändå tveksamma till formatet. Syfte: Genom att undersöka hur övergången till distansformat enligt psykodynamiskt orienterade terapeuter påverkar den terapeutiska processen, dess ram och relationella kvalité ges ett bidrag till förståelse av denna tvekan. LÄS MER

 2. 2. "Utan stöd hade jag hoppat av" : några elevröster om stöd i studierna inom en kommunal vuxenutbildning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria von Melen; [2020]
  Nyckelord :Accessibility; adult education; motivation; need of support; perception; preconditions; special education; teacher student relationship; Bemötande; förutsättningar; lärare-elevrelationer; motivation; specialpedagogik; stödbehov; tillgänglighet; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Studien undersöker huruvida elever i behov av stöd inom den kommunala vuxenutbildningen, uppfattar att de har fått stöd och hur detta har påverkat deras studiesituation. Syftet har sin bakgrund i dagens vuxenutbildnings mer heterogena grupper, men också då det inom vuxenutbildningen inte finns något lagstadgat krav på elevhälsa. LÄS MER

 3. 3. Hur information och bemötande upplevs av föräldrar inom barncancervården - en beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emilia Karlsson; Henrik Christensen; [2019]
  Nyckelord :Barn med cancer; Bemötande; Föräldrar; Information; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barncancer är starkt förknippat med sorg och lidande. Föräldrar till barn med cancer drabbas ofta av psykologisk stress i samband med barnets cancerdiagnos. LÄS MER

 4. 4. Förskolepedagogers syn på omsorg av små barn

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Barthel; [2018]
  Nyckelord :omsorg; små barn; förutsättningar; förhållningssätt; Noddings; Stern;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att utveckla kunskapen om pedagogers syn på omsorg samt deras upplevda förutsättningar för att ge omsorg till de små barnen i förskolan. Mina frågeställningar är: •Hur beskriver pedagoger sina erfarenheter av omsorgsarbetet?•Vilka reflektioner har pedagoger angående förskolans uppdrag gällande omsorg, lärande och undervisning?•Vilken syn har pedagoger på sina förutsättningar för att kunna ge omsorg till små barn? För att uppnå syftet har jag genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer kring pedagogers syn på omsorgsarbetet med små barn. LÄS MER

 5. 5. Från det maniska till det depressiva - och tillbaka igen En systematisk forskningsöversikt om hur föräldraförmågor och barns anknytning påverkas av bipolär sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Katherine Flood; Leila Nademi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Bipolär sjukdom yttrar sig genom ett pendlande mellan maniska och depressiva tillstånd, och kan även innebära svårigheter i tillgodoseendet av barns behov av grundläggande omsorg. Pendlandet mellan olika tillstånd kan påverka föräldraförmågor, barns anknytning till föräldern samt barns beteenden. LÄS MER